JUDr. Petr Osina, Ph.D.

Odborné zaměření: teorie práva, islámské právo, právní informatika.

Vzdělání:
2001 - 2006 Právnická fakulta MU Brno - doktorské studium, Ph.D.
2003 -  Právnická fakulta Brno - rigorózní zkouška, JUDr.
1993 - 1998 Právnická fakulta UP Olomouc, obor právo, Mgr.

Publikační činnost:
 • Osina, P.: Islámské právo a jeho prameny - Acta iuridica olomucensis - 2/2000
 • Osina, P.: Publikace právních předpisů v ČR - Veřejná správa č. 1-2/2001
 • Osina, P.: John Finnis a renesance přirozeného práva - Acta iuridica olomucensis - 3/2001
 • Osina, P.: Procedurální jusnaturalismus L. Fullera - Acta iuridica olomucensis - 4/2002
 • Renesance přirozenoprávního myšlení ve 20. století, Moderní pozitivistické myšlení - kapitoly v učebnici Lubomír Kubů a kol.: Dějiny právní filozofie, Vydavatelství UP Olomouc, Olomouc 2002
 • Kubů, L., Osina, P., Grygar, J.: Teorie práva I., Vydavatelství UP Olomouc, Olomouc 2003
 • Recenze učebnice: Hungr, P., Kalvodová, V.: Afroasijské právní kultury, MU Brno 2002, Časopis pro právní vědu a praxi, 2/2003
 • Osina, P.: Právní principy a interpretace práva - sborník Interpretace a argumentace v soudobém právu, EUROLEX BOHEMIA, Praha 2003
 • Osina, P.: Teleologická teorie Karla Engliše - sborník z konference České právní myšlení a logika, MU Brno 2003
 • Osina, P.: Teorie právních principů Ronalda Dworkina - Acta iuridica olomucensis - 5-6/2004
 • Osina, P.: Immanuel Kant o právu na soukromé vlastnictví - sborník z konference Právně-filozofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení, MU Brno 2004
 • Osina, P.: Význam kodifikace práva v kontinentální právní kultuře - sborník Zákon v kontinentálním právu, EUROLEX BOHEMIA, Praha 2005
 • Osina, P.: Přirozenoprávní teorie Johna Finnise, Acta iuridica olomucensis, č. 1/2005
 • Kubů, L., Hungr, P., Osina, P.: Teorie práva, Linde, Praha 2007
 • Osina, P.: Pluralita práva v moderní společnosti, Zborník z medzinárodnej konferencie v Tatranskej Štrbe, Vydavateĺstvo SAV, Bratislava 2007
 • Osina, P.: Pluralita práva v globalizované společnosti, Sborník z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007, Vydavatelství UP Olomouc, Olomouc 2008
 • Osina, P.: Živé právo Eugena Ehrlicha a pluralita práva, Sborník z konference Dny práva 2008, MU Brno 2008
 • Osina, P.: Suverenita Boha v moderní islámské teokracii. In: Acta iuridica olomoucesis 1/2009
 • Osina, P.: Interpretace lidských práv v islámském právu. In: Principy a zásady v právu. Praha: Leges 2010.
 • Osina, P.: Pluralita práva v islámské právní kultuře. In: Sborník z konfrence Právo ako zjednocovatel Európy - veda a prax. Bratislava 2011.
 • Sekularizace v islámské právní kultruře. In: Sborník z konference Dny práva MVŠO 2010. Olomouc 2011.
 • Osina, P. Základy islámského práva (učebnice). Leges: Praha 2012.
 • Osina, P.: Lze morálku vynucovat právem? In: Limity práva. Leges: Praha 2012.
 • Osina, P.: Islámské dědické právo. In: Ad notam 5/2012.
 • Osina, P.: Suverentia a kontinuita v rozkazní teorii práva. In: Sborník z konference Dny práva 2012. Právnická fakulta MU: Brno 2012.
 • Osina, P.: Teorie práva (učebnice). Leges: Praha 2013.

  Zahraniční pobyty:
 • 2005 PF Univerzity Lipsko (Německo) - 1 týden
 • 2006 PF Univerzity Frankfurt nad Odrou (Německo) - 1 týden
 • 2008 PF Univerzity Salzburg (Rakousko) - 1 týden
 • 2009 PF Univerzity Rostock (Německo) - 1 týden
 • 2010 PF Univerzity Katowice (Polsko) - 1 týden
 • 2011 Orientální ústav Univerzity Lipsko (Německo) - 1 týden
 • 2013 PF UPJŠ Košice (Slovensko) - 1 týden

  Grantová činnost:
 • 2010 účast na vnitřním grantu UP č. PF-2010-001 Aktuální otázky vývoje práva
 • 2011 grant Fondu rozvoje vysokých škol č. 2016 - Islámská právní kultura
 • 2012 - 2014 účast na projektech ESF OPVK Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost a Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci

  Jiná odborná činnost:
 • Recenzní posudky odborných článků pro Časopis pro právní vědu a praxi
 • Recenzní posudky na disertační a rigorózní práce pro PF MU v Brně