Doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.

Narozen: 23. 12. 1979 Přerov

Vzdělání a odborná kvalifikace:
2019 - habilitován na PF UK v Praze pro obor římské právo
2003 - 2007 kombinované studium PF MU v Brně, studijní obor Teoretické právní vědy, předmět římské právo, disertační práce Antická státověda v díle M. T. Cicerona (školitelka doc. M. Židlická)
1998 - 2003 studium na PF UP v Olomouci, obor právo a právní věda (červený diplom), diplomová práce Právní aspekty v textu Ciceronovy knihy O povinnostech (vedoucí diplomové práce dr. Bubelová)

Monografie
Dostalík, Petr: Condictiones: Ke kořenům bezdůvodného obohacení. Auditorium: Praha 2018.
Růžička/Novák/Poláček/Dostalík: Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu. Wolters Kluwer 2018.
Petr Dostalík, Antická státověda v díle M. T. Cicerona, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2009, ISBN 978-80-244-2280-0

Edice polské učebnice v českých podmínkách:
Dajczak, Giaro, de Bérier, Dostalík: Právo římské. Základy soukromého práva. Iuridicum Olomoucense: Olomouc 2013

Práce publikované v tuzemských časopisech:
 • Petra Jakešová, Petr Dostalík, Některé otázky právní regulace hrobového místa, in: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 13, č. 1/2005, str. 91 - 98.
 • Ondřej Horák, Petr Dostalík, Historická meditace nad interpretací práva, in: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 13, č. 2/2005 str. 197 - 203.
 • Petra Jakešová, Petr Dostalík, Právní regulace válečných hrobů s ohledem na historickou a mezinárodní právní úpravu, in: Časopis pro právní vědu a praxi. roč. 13, č. 2/2005, str. 204 - 207.
 • Petra Jakešová, Petr Dostalík, Balzamace a pitva, in: Zdravotnictví a právo, č. 10/2005, str. 15 - 19.
 • Petra Jakešová, Petr Dostalík, Medicínsko-právní aspekty sterilizace, in: Zdravotnictví a právo, č. 11/2005, str. 12 - 13.
 • Petr Dostalík, Vliv řecké filozofie na formování římských představ o státu, in: Pocta prof. Balíkovi, Plzeň 2008, s. 66 - 78.
Práce publikované v univerzitních aktech:
 • Petr Dostalík, Římská ústava v díle M. T. Cicerona, in: Acta Iuridica Olomoucensis, č. 4/2007.
 • Petr Dostalík, Čas jako právní skutečnost v římském právu ústavním, in: Acta Historico-Iuridica Pilsnensia 2007 (ed. V Knoll), Plzeň 2008, str. 62 - 76.
Práce publikované ve sbornících z konferencí:
 • Petr Dostalík, Ondřej Horák, Vandalismus podle zákona? Ke kontinuitám, diskontinuitám a ničení symbolů za První republiky, in: Symbol a symbolika v právu (ed. K. Brzobohatá a Tomáš Tyl), Brno 2006, str. 98 - 110.
 • Petr Dostalík, Quis astrigantur sacris aneb přechod nábeženských povinností patris familias na jinou osobu než dědice, in: Rímská rodina v sodiálnych a právnych vzťahoch (ed. R. Brtko), Bratislava 2007, str. 41 - 49.
 • Petr Dostalík, Metamorfózy římského práva, in: Metamorfózy práva,  Ústav státu a práva AV ČR, Čeněk Plzeň 2008, s. 104 - 113
 • Petr Dostalík, Výslovné a konkludentní právní úkony - zachycení geneze jednoho pojmu, in: Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007 (ed. M. Malacka), Olomouc 2008, str. 592 - 606.
 • Petr Dostalík, Hrob jako res extra commercium, in: Res - věci v římském právu (ed. Kamila Bubelová), Univerzita Palackého, Olomouc 2008, s. 79 - 90.
Účast na zahraničních konferencích
Konference Leben nach dem Tod, Univerzita A. Mickiewicza, Poznan duben 2008, aktivní účast, příspěvek

Petr Dostalík, Der Übergang der sacra familiaria auf eine von dem Erben unterschiedliche Person laut dem M. T. Cicero (v tisku).

Učební texty a skripta
 • Petr Dostalík, Petra Jakešová, Úvod do práva, Olomouc 2005, 59 s.
 • Petr Dostalík, Petra Jakešová, Správní právo, Olomouc 2006, 71 s.
 • Petr Dostalík, Dokumenty ke studiu římského práva, A. Čeněk, Plzeň 2009.
Přednášky v zahraničí
Univerzita Marie Sklodowske Currie, Lublin, Polsko, červen 2008
 • Základy českého práva obchodního (2 bloky)
 • Základy českého práva občanského (2 bloky) v rámci předmětu Letní škola českého práva.
Vědecké kontakty v zahraničí a v tuzemsku
 • doc. J. Bednaříková, Brno - spolupráce na překladu jednotlivých konstitucí Codexu Theodosiani
 • prof. W. Dajczak, Poznaň - výuka římského práva, problematika věcných práv a držby v antickém a moderním právu
 • prof. G. Hamza, Budapest - antická právní filozofie předklasického a klasického období
Vědecké zaměření
 • Římské právo soukromé a jeho vliv na formování moderního práva - právo občanské a obchodní, edice pramenů (Digesta, C. Theodosianus).
 • Antické představy o státě a jejich vliv na kontinentální představy, M. T. Cicero a římská právní filozofie
 • Vliv řecké filozofie na formování římského práva v ranně klasickém období (se zaměřením na dílo M. A. Labeona).

Granty
Získán grant. projekt FRVŠ (duben 2008) nový volitelný předmět Římské právo obligační
2014 grant FRUP (s O. Horákem): Inovace výběrových předmětů katedry teorie práva a právních dějin na právně-komparativním základu.