JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.

Narozen: 1978, trvalé bydliště: Pozořice

Vzdělání
Doktorandské studium na PF MU v Brně: obor Dějiny státu a práva (2003 - 2007)
téma disertační práce: Lichtenštejnové mezi konfiskací a vyvlastněním / Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století
Rigorózní práce obhájena v roce 2006 (téma: Konfiskace a vyvlastnění / Příspěvek
k době prvorepublikové a k pozemkové reformě)

Právnická fakulta MU v Brně: obor Právo a právní věda (1997 - 2002)
Filozofická fakulta MU v Brně: obory Dějiny umění (1997 - 2003), Historie (1997 - 2004)
Gymnázium Křenová, Brno: 1993 - 1997

Odborné zaměření
dějiny právní vědy, dějiny soukromého práva, právní komparatistika.

Odborné aktivity
od 2007 dosud: spolupráce na projektu Bibliografický slovních českých zemí Historického ústavu AV ČR
2009 - 2010: grant GAČR Jaromír Sedláček a prvorepublikové názory na vlastnictví
2011: grant FRVŠ Historická interpretace vybraných institutů soukromého práva (s P. Dostalíkem)
2011 - 2012: grant GAČR Vývoj soukromého práva na území České republiky (člen řešitelského týmu; hlavní řešitel L. Vojáček)
od 2012 dosud: člen Česko-lichtenštejnské komise historiků zřízené ministerstvy zahraničních věcí ČR a Lichtenštějnska
2014: grant FRUP Inovace výběrových předmětů katedry teorie práva a právních dějin na právně-komparativním základu (s P. Dostalíkem)
2014 - 2018: redaktor edice Klasická právnická díla v nakladatelství Wolters Kluwer
2015 - 2017: grant GAČR Dělené vlastnictví a jeho středoevropské konotace a perspektivy (člen řešitelského kolektivu; hlavní řešitel P. Petr)
2016: grant IGA Autonomie vůle zůstavitele (s A. Talandou)
2017 - 2018: grant IGA Problematika univerzální sukcese v dědickém právu (s A. Talandou)

Zahraniční studijní pobyty
Landesarchiv Vaduz (září 2016)

Universität Wien (říjen až prosinec 2005 a září 2008), Univ. prof. dr. Thomas Olechowski (Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte, Universität Wien)

Bibliografie

Monografie:
Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století. Praha: Libri 2010.
Edice s úvodní studií: Jaromír Sedláček - O vlastnictví. PF UP: Olomouc 2010 (neprodejné).

Kapitoly v knihách:

Zásahy státu do soukromoprávních vztahů; Státní zásahy do vlastnických vztahů po 2. světové válce. In: Vojáček, L., Schelle, K., Tauchen, J. (eds.): Vývoj soukromého práva na území Českých zemí. 1. díl. Brno: MU 2012, s. 347 - 368 a 391 - 409.
Emanuel Tilsch - učitel a vědec. In: Tilsch, E.: Občanské právo. Část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer ČR 2012, s. IX - XXII.
Jaromír Sedláček a normativní myšlení. In: Sedláček, J.: Občanské právo československé. Všeobecné nauky. Praha: Wolters Kluwer ČR 2012, s. VII - XXIV.

Jaromír Sedláček a problematika vlastnictví. In: Sedláček, J.: Vlastnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR 2012, s. VII - XXIV.
Všeobecný občanský zákoník a proměny vlastnictví. In: Dvořák, J., Malý, K. a kol.: 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR 2011, s. 518 - 528.

Meziválečná pozemková reforma v Československu. In: Kol. autorů: Meziválečné Československo a Evropa. Ostrava: Key Publishing 2008, s. 63 - 92.
Velké kodifikace soukromého práva. In: Vojáček, L. a kol.: Evropské právní dějiny. Brno: MU 2009, s. 120 - 145.
Spolu s: Machalová, T.: Die Rezeption der Reinen Rechtslehre in der tschechischen Rechtswissenschaft. In: Walter, R., Jabloner, C., Zeleny, K. (eds.): Hans Kelsen anderswo. Der Einfluss der Reinen Rechtslehre auf die Rechtstheorie in verschidenen Ländern. Teil 3. Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts. Band 33. Wien: Manz 2010, s. 187 - 203.

Články ve sbornících a časopisech:

Rekodifikační pokus v první Československé republice. In: Frýdek, M., Tauchen, J. (eds.): Sourkomé právo v proměnách věků. Sborník příspěvků z letní školy. Brno: MU 2011, s. 159 - 174.
Recenze: Poláček, B.: Právnické tituly v průřezu dějin. In: Časopis pro právní vědu a praxi, č. 2, ročník 19, rok 2011, s. 194 - 195.
Pilíře a památníky první republiky. Právněhistorické poznámky ke vzniku Československa a k meziválečné pozemkové reformě. In: Schelle K., Tyl, T. (eds.): Symbol a symbolika v právu - konference 2006. Ostrava: Key Publishing 2011, s. 42 - 55.
Inspirační zdroje kodifikací 1811 - 1937 - 2011 (na příkladu vyplňování mezer v zákoně, věci v právním smyslu a kollace doplněné o odvolání daru pro zkrácení povinného dílu). In: Vojáček, Tauchen, Schelle (eds.): Proměny soukromého práva. Sborník z konference k 200. výročí vydání ABGB. Brno: MU 2011, s. 70 - 87.
Poznámky ke genezi ustanovení o výkladu zákona při kodifikaci soukromého práva v letech 1753 až 1937. In: Beránek, Knoll (eds.): Kodifikační geneze soukromého práva a  její myšlenkové zázemí. Sborník příspěvků z konference. Plzeň: Čeněk 2011, s. 108 - 116.
Spolu s Vojáček, L.: Prof. JUDr. Dr. h. c. Hynek Bulín, CSc. (1908 - 1996). In: Právněhistorické studie 2012, ročník 41, s. 434 - 437.
Memoria a Jurisprudentia - význam pramenů osobní povahy pro dějiny soukromého práva. In: Frýdek, Tauchen (eds.): Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Ostrava: Key Publishing 2012, s. 299 - 307.
"Vlastnictví je kořenem zla, ale ne jako instituce, nýbrž jeho rozdělení." Meziválečná právní věda a pozemková reforma. In: Dny práva/Days of Law: Brno 2011. Téma Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti. Právnická fakulta MU 2012, s. 74 - 82 (CD-ROM a internet).
Zpráva: 200. výročí ABGB a české právnické fakulty. In: Časopis pro právní vědu a praxi 2012, ročník 20, č. 2, s. 5 - 7.
Význam tradice a výuka práva (zamyšlení nad kodifikací českého soukromého práva). In: Mosný, Laclavíková (eds.): Reformná optimalizácia výučby dejín štátu a práva - nové výzvy pre 21. storočie. Trnavská univerzita: Trnava 2012, s. 77 - 86.
Ochrana neopominutelných dědiců a povinný díl. In: Časopis pro právní vědu a praxi 2012, ročník 20, č. 3, s. 283 - 286.
Spolu s: Novotný, Gustav: Dvořák, František Ladislav. In: Biografický slovník českých zemí. XV. sešit: Dvořák - Enz.Praha: Historický ústav AV ČR. Librni 2012, s. 487.
Historické zdroje úpravy nabytí vlastnického práva od nevlastníka. Kapitolka z dějin právního myšlení. In: Bubelová, K. (ed.): 150 let Všeobecného obchodního zákoníku. Olomouc: Univerzita Palackého 2012, s. 23 - 30.
Falcidiánská kvarta v novém občanském zákoníku. In: Zpravoda Jednoty českých právníků 2013, ročník 23, č. 1, s. 49 - 51.
Ratio scripta? K přirozenoprávním vlivům v ABGB. In: Šidlovský, Valeš, Polesný (eds.): Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti: pocta prof. I. A: Hrdinovi k 60. narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově 2013, s. 61 - 69.
Spolu s: Dostalík, P.: Věc v právním smyslu v novém občanském zákoníku z právněhistorické perspektivy. In: Časopis pro právní vědu a praxi 2013, ročník 21, č. 1. s. 14 - 21.
Civilistická díla a tradice. In: Právo a Byznys 2013, ročník 2, č. 3, s. 46 - 48.
Zpráva: Mezinárodní workshop Das Fürstenhaus, der Staat Liechtenstein und die Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert. In: Matice moravská 2013, ročník 132, č. 1, s. 279 - 281.
Kontinuitäten und Diskontinuitäten bei den Eingriffen in den Grundbesitz in der Nachkriegs-Tchechoslowakei und das Fürstenhaus Liechtenstein. In: Die Liechtenstein: Kontinuitäten - Diskontinuitäten. Vaduz: HVFL 2013, s. 55 - 68.
Konfiskační dekrety prezidenta republiky. Spor o jejich interpretaci jako výraz kontinuity a diskontinuity. In: Časopis pro právní vědu a praxi 2013, ročník 21, Supplementum, s. 275 - 282.
Die rechtlichen Aspekte der Einfriffe des Staates in das Vermögen des Fürstenhauses Liechtenstein. In: Das Fürstenhaus, der Staat Liechtenstein und die Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert. Vaduz: HVFL 2013, s. 11 - 22.

Starší práce:

Vladimír Kubeš a Jaromír Sedláček. Ke vztahu žáka a učitele. In: Machalová, T. (ed.): Proměny evropského právního myšlení. K odkazu profesora Vladimíra Kubeše. MU: Brno 2009, s. 45 - 54 (CD-ROM).
Přehled prací prof. Vladímíra Kubeše. Literatura (o Vladimíru Kubešovi).
In: Tamtéž, s. 198 - 205 a 205 - 207.
Trestní právo meziválečného Československa. Vybrané otázky.
In: Salák, P., Tauchen, J. (eds.): Československé právo v proměnách věků (sborník příspěvků). MU: Brno 2009, s. 76 - 95.
Zákon a rozhodnutí (K problematice tvorby práva v meziválečné právní vědě).
In: Sehnálek, D., Valdhans, J., Dávid, R., Kyncl, R. (eds.): Dny práva 2009 - Days of Law 2009. Sborník příspěvků. MU: Brno 2009, s. 2566 - 2537 (CD-ROM).
Jak učit právní dějiny? K modernizaci studia na PF UP v Olomouci.
In: Acta iuridica olomucensis, PF UP: Olomouc 2009, ročník 4 (10), č. 6, s. 301 - 303.
Dějiny české právní vědy a bibliografické projekty - stav a perspektivy.
In: Vojáček, L. (ed.): Tradice, současnost a perspektivy české a slovenské právní vědy a výuky práva. Sborník ze setkání učitelů kateder dějin státu a práva konaného při příležitosti 90. výročí vzniku Masarykovy univerzity a její právnické fakulty. MU: Brno 2010, s. 47 - 66 (CD-ROM).
Recenze: Skřejpková, P. (ed.): Antologie československé právní vědy v letech 1918 - 1939. Linde: Praha 2009, 694 s. In: časopis Právník 2010, roč. 149, č. 2, s. 221 - 226.
Životopisné údaje. In: Sedláček, Jaromír. Obligační právo. 1. díl. Wolters Kluwer: Praha 2010, s. IX - X.
Bibliografie prof. Sedláčka. In: Sedláček, Jaromír. Obligační právo. 3. díl. Wolters Kluwer: Praha 2010, s. XIII - XX.
Trest smrti v meziválečném Československu (se zvláštním zohledněním názorů brněnské právní vědy).
In: Bubelová, K. (ed.): Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám: PF UP: Olomouc 2010, s. 173 - 179.

Spolu s.: Vojáček, L.: Dominik, Rudolf. In: Vošahlíková, P. a kol.: Biografický slovník českých zemí. XIII. sešit: Dig - Doš. Historický ústav AV ČR a Libri: Praha 2010, s. 306 - 307.
Dějiny české a československé civilistiky do roku 1918 (metodologické poznámky,prameny, literatura)
. In: Tauchen, J. (ed.): Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky. Sborník z konference. Key Publishing: Ostrava 2010, s. 165 - 187 (CD-ROM).
"Musím Vám říci, že připadám si jako nejmladší dcera Learova". Jan Krčmář, Jaromír Sedláček a jedno skrývané napětí meziválečné civilistiky.
In: Bubelová, K., Frýdek, M. (eds.): Polemiky a spory v právní vědě. PF UP: Olomouc 2010, s. 41 - 48.
Tzv. dělené vlastnictví v 19. a 20. století (K proměnám chápání tradičního pojmu v domácí právní vědě).
In: Dávid, R., Sehnálek, D., Valdhans, J. (eds.): Dny práva 2010 - Days of Law 2010. PF MU: Brno 2010, s. 1513 - 1523 (CD-ROM).
Jaromír Sedláček a brněnská normativní škola.
In: Časopis pro právní vědu a praxi 2010, roč. 18, č. 4, s. 388 - 394.
Konfiskace a vyvlastnění. Několik poznámek k době prvorepublikové a k pozemkové reformě. Časopis pro právní vědu a praxi, 2004, roč. 12, č. 4, s. 342 - 346.
Problematika recepce a občanské zákoníky. In SCHELLE, Karel (ed.). Vývoj právních kodifikací. Brno:  Masarykova univerzita, 2004, s. 150 - 164.
Spolu s: DOSTALÍK, Petr. Historická meditace nad interpretací práva. Časopis pro právní vědu a praxi, 2005, roč. 13, č. 2, s. 197 - 203.
Meziválečná pozemková reforma a lichtenštejnský dvůr v Pozořicích. Jižní Morava, 2005, roč. 41, s. 327 - 333.
Recenze: Jiří Truhlář, Památníky Adamovských lesů. Primus, Praha 2003, 213 stran. Jižní Morava, 2005, roč. 41, s. 379 - 381.
Spolu s: SCHELLE, Karel, VESELÁ, Renata. Odraz napoleonské doby v česko-rakouské právní kultuře. In FASORA, Lukáš, HANUŠ, Jiří, MALÍŘ, Jiří (edd.). Napoleonské války a historická paměť. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21. - 22. dubna 2005 v Brně. Brno: Matice moravská, 2005, s. 247 - 258.
Spolu s: SCHELLE, K. a kol. České a československé právní dějiny. Pracovní sešit. Brno: Masarykova univerzita; GAD Studio, 2005. 99 s.
Spolu s: VOJÁČEK, L. a kol. Právní dějiny. Pracovní sešit. Brno: MU; GAD Studio, 2005. 92 s.
Domostroj a doba Ivana IV. Hrozného. (K absolutismu, státu a rodině.) In SCHELLE, K., VOJÁČEK, L. (edd.). Stát a právo v období absolutismu. Sborník. Brno: MU, 2005, s. 227 - 236.
Konfiskace a vyvlastnění od válek napoleonských do válek světových. (K vlastnictví a zásahům do vlastnického práva v českých zemích.) In KOTULÁN, Jaroslav, UHLÍŘ, Dušan (edd.). Evropa 1805. Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu. Brno 26. - 28. září 2005. Brno: Československá napoleonská společnost se sídlem v Brně, 2006, s. 561 - 576.
Spolu s: DOSTALÍK, Petr. Vandalismus podle zákona? Ke kontinuitám, diskontinuitám a ničení symbolů za První republiky. In BRZOBOHATÁ, Karin, TYL, Tomáš (edd.). Symbol a symbolika v právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 98 - 110.
Mezi svobodou a rovností. K paradigmatu vlastnického práva z historické perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi, 2006, roč. 14, č. 1, s. 48 - 52.
Výuka práva a právní hermeneutika. In Právní problematika jako součást vzdělávacího procesu vojáků. Sborník příspěvků. Brno : UO Brno, 2006, s. 50 - 54.
K pozořickým sochám. (Sochař Metoděj Kocourek a Pozořicko.) Jižní Morava, 2006, roč. 42, s. 333 - 342.
Nad dvěma syntézami právních dějin. Časopis pro právní vědu a praxi, 2006, roč. 14, č. 3, s. 330  - 331.
Spolu s: SCHELLE, K. a kol. Praktikum z českých právních dějin. Brno: J. Samek, 2006. 223 s.
Spolu s: VOJÁČEK, L. a kol. Praktikum z právních dějin. Brno: J. Samek, 2006. 236 s.
Výklad právních předpisů z prvorepublikové perspektivy. Poznámky k interpretačním ustanovením návrhu nového občanského zákoníku. In Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. Olomouc: UP, 2006, s. 219 - 231.
Proměny koncepce vlastnictví v období rakouské ústavnosti. In Stát a právo v letech 1848 - 1918 ve středoevropském kontextu. Bratislava: BVŠP, 2007, s. 95 - 102.
První československá republika a ochrana vlastnictví. Právník, 2007, roč. 146, č. 2, s. 121 - 134.
Spolu s: SVOBODOVÁ, Milada. Bolelucký, M. B. In VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla a kol. Biografický slovník českých zemí. VI. sešit: Boh-Bož. Praha: Historický ústav AV ČR; Libri, 2007, s. 33.
Spolu s: VOJÁČEK, L. Za právníkem a historikem Hynkem Bulínem (1908 - 1996). K výročí prvního decenia jeho úmrtí. Časopis pro právní vědu a praxi, 2007, roč. 15, č. 1, s. 91 - 93.
Vznik Československa a recepce práva. K právní povaze a významu zákona čís. 11/1918 Sb. z. a n. s přihlédnutím k otázce recepce právního řádu. Právněhistorické studie, 2007, roč. 38, s. 153 - 169.
Historik Jaromír Sedláček? Nad vědeckým odkazem významného brněnského civilisty. In KNOLL, Vilém (ed.). Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. Sborník příspěvků ze setkání pracovníků kateder právních dějin právních fakult z České a Slovenské republiky. Plzeň: A. Čeněk, 2007, s. 163 - 169.
Bibliografie prof. JUDr. Jaromíra Sedláčka (1885 - 1945). In Tamtéž, 169 - 174.
Nechybí dnešní právní vědě humor? Nebo něco jiného? František Weyr a „spor o včely lesní". Časopis pro právní vědu a praxi, 2007, roč. 15, č. 2, s. 1 - 2.
Spolu s: VOJÁČEK, L. Bulín, Hynek, ml. In VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla a kol. Biografický slovník českých zemí. VII. sešit: Brun-By. Praha: Historický ústav AV ČR; Libri, 2007, s. 311 - 312.
Katalog základních práv a svobod v tzv. prosincové ústavě z roku 1867 a v československé ústavní listině z roku 1920 se zvláštním zohledněním majetkového práva. (Teoretické aspekty, právní úpravy, aplikační praxe). In Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku. Sborník příspěvků ke 140. výročí rakousko-uherského vyrovnání. Ostrava: KEY Publishing s. r. o., 2007, s. 82 - 99.
Spolu s: ČOUPKOVÁ, Magdalena. Caha, Jan. In VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla a kol. Biografický slovník českých zemí. VIII. sešit: C. Praha: Historický ústav AV ČR; Libri, 2008, s. 369.
Spolu s: ŠTACHOVÁ, Naďa. „ein schöne iunckfraw ... pey czwelff iaren alte". Problematika zletilosti a římskoprávní vlivy. In KNOLL, Vilém (ed.) Acta historico-iuridica Pilsnensia 2007. Čas v římském právu. IX. ročník „Konference českých a slovenských právních romanistů". Plzeň : A. Čeněk, 2008, s. 81 - 99.
Národnost jako právo i provinění. Zamyšlení nad významem etnicity v domácím právním vývoji v letech 1918 až 1948. In KNOLL, Vilém, KARHANOVÁ, Martina (edd.). Naděje právní vědy. Býkov 2007. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 12. - 14. 10. 2007 na Zámeckém statku Býkov. Plzeň: A. Čeněk, 2008, s. 66 - 82.
Spolu s: ŠTACHOVÁ, Naďa. Dědičné lóže a dělené spoluvlastnictví. (K římskoprávním východiskům moderní civilistiky.) In BUBELOVÁ, Kamila (ed.). Res - věci v římském právu. Sborník příspěvků z 10. konference právních romanistů ČR a SR konané ve dnech 14. - 16. 3. 2008 v Olomouci. Olomouc: UP, 2008, s. 99 - 112.
Empirický zákonodárce. Historie prvního československého zákona z roku 1918. Dějiny a současnost, 2008, roč. 30, č. 10, s. 21 - 23.
Meziválečná pozemková reforma v Československu. In Kol. aut. Meziválečné Československo a Evropa. Ostrava: KEY Publishing s. r. o., 2008, s. 63 - 92.
„Samostatný stát československý vstoupil v život." 28. říjen 1918 pohledem právníka a historika. In Sborník příspěvků z konference Olomoucké právnické dny 2008. Olomouc : UP, 2008, s. 769 - 777.
Spolu s: VOJÁČEK, L. Hynek Bulín. In SKŘEJPKOVÁ, Petra (ed.), Antologie československé právní vědy v meziválečném období v letech 1918 - 1939. Praha: Linde, 2009, s. 210 - 213 (heslo), 213 - 221 (ukázka).