Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D.

Narozena: 4.9.1976 v Brně

Vzdělání, odborná právní praxe
 • Od 1. 9. 2015 Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, seminární výuka Teorie práva 1 - právní propedeutika, výuka Teorie práva 3 - právní metodologie.
 • od 27. 2. 2015 - do 30. 6. 2015 Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci - externě - seminární výuka právní metodologie v rámci teorie práva.
 • od 1. 10. 2012 do 31. 8. 2014 zaměstnána v Kanceláři veřejného ochránce práv, jako právnička oddělení rovného zacházení - které se zabývá také agendou státní správy školství. V souvislosti s činností v Kanceláři VOP od 13. 5. 2014 jmenována ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu stálou zástupkyní člena Výboru proti diskriminaci. Od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2014 - asistentka veřejného ochránce práv/veřejné ochránkyně práv.
 • od 1. 2. 2007 zaměstnána v Kanceláři veřejného ochránce práv, jako vedoucí oddělení justice a financí - předně se činnost týkala průtahů v soudním řízení, daňové správy, ochrany spotřebitele.
 • od 1. 8. 2002 zaměstnána v Kanceláři veřejného ochránce práv, jako právnička analytické oddělení - kontrola a sjednocování výstupů pro ochránce napříč agendami státní správy, metodická činnost v kanceláři.
 • od 1. 9. 2001 - do 15. 12. 2004 doktorské studium na katedře obchodního práva Právnické fakulty MU v Brně; téma disertační práce: Orgány kapitálových společností
 • 2002/3 Škola rakouského práva - dvousemestrální výuka v němčině na Právnické fakultě MU v Brně
 • 29. 4. do 9. 5. 2002 studijní pobyt v Evropském institutu Sárské univerzity v Saarbrückenu
 • od 9. 7. 2001 do 31. 7. 2002 zaměstnána u Okresního úřadu Hradec Králové jako právnička v oddělení právním a kontrolním kanceláře přednosty
 • 1996/7 - 200/1 Právnická fakulta MU v Brně
 • od 19. 2. 2001 do 13. 4. 2001 odborná stáž na Městském soudě Brno- úsek opatrovnického soudu, rodinné právo
 • od 11. 7. 2000 do 31. 7. 2000 odborná stáž na Krajském obchodním soudě v Brně - úsek obchodněprávních závazků
 • od 1. 3. 2000 do 19. 5. 2000 praxe v advokátní kanceláři Mgr. Aleny Straubové v Brně
 • 1992/3 - 1995/6 Gymnázium Táborská 185, Brno
Publikační činnost
 • Výběr ředitelů škol aneb rozhodování konkursních komisí a rady obce či kraje.
  Sborník z mezinárodní konference Kolegiální orgány ve veřejné správě,
  Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, 2013,
  ISBN 978-80-904579-9-7, str. 141 - 152.
 • Nevhodné chování osob nejen soudních v exekučním a konkursním řízení.
  Sborník z vědecké konference Moderní veřejná správa a ombudsman,
  MU v Brně 2005, str. 91 - 96.
 • Obchodní vedení a vnitřní vztahy kapitálových společností v ČR a v Německu.
  Právní rozhledy 2004, 22, str. 824 - 829.
 • Představenstvo versus dozorčí rada.
  Právní rozhledy, 2003, 4, str. 182 - 185.
 • Zvláštní oprávnění ochránce - vybrané otázky.
  Sborník z mezinárodní vědecké konference Působení ombudsmana v demokratické společnosti, MU v Brně 2003,
  ISBN 80-210-3202-2, str. 79 - 87.
 • Novela obchodního zákoníku: Neoprávněné podnikání.
  Právní Rádce 2001, 2, str. 34.
 • Aspekty ohlašovacích živností.
  Právní Rádce 2001, 1, str. 34 - 36.

Lektorská činnost a aktivní účast na konferencích
 • konference PF MU v Brně Weyrův den právní teorie (5. 6. 2015)
  příspěvek na téma Reflexe ochrany důstojnosti člověka od porodu k pitvě, intersexuály nevyjímaje
 • školení pro Magistrát města Brna
  Poskytování informací o platech úředníků
 • v rámci Kanceláře veřejného ochránce práv
  např. k tématům diskriminace v bydlení - pro právní kliniku Právnické fakulty MU v Brně, pro Krajské romské koordinátory a Úřad vlády ČR a pro Agenturu sociálního začleňování; workshop k pozitivním opatřením obecně a zvláště k návrhu směrnice stanovující kvóty pro přijetí žen do dozorčích rad - při konferenci VOP; diskriminace a přestupkové řízení - pro Krajský úřad Jihomoravského kraje; diskriminace ve školním stravování z důvodu zdravotního postižení, víry, náboženství nebo světonázoru - pro Skutečně zdravá škola; uznávání vysokoškolského vzdělávání - pro MŠMT, odbor vysokých škol; místní poplatky od vyhlášky k vymáhání - pro Krajský úřad Jihomoravského kraje a Krajský úřad Kraje Vysočina); výrazný diskuzní příspěvek k tématu diskriminace v přístupu k agenturnímu zaměstnávání z důvodu zdravotního postižení na konferenci Senátu ČR o agenturním zaměstnávání.
 • školení pro úředníky veřejné správy
  spolupráce se společností Falko UNIVERSUM s. r. o. (v roce 2010/11 místní poplatky od vyhlášky k vymáhání, v roce 2006/7 vyřizování stížností veřejným ochráncem práv)