Mgr. ICLic. ThLic. Monika Menke, Th. D.

 

V letech 1989 - 1993 studovala na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě. V letech 1996 - 2001 studovala na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci, kde získala titul magistry teologie (Mgr.). Následně pokračovala v doktorském studijním programu na téže fakultě pod vedením prof. E. Góreckého.

 • v roce 2005 dosáhla licenciátu (ThLic.) a
 • v roce 2008 doktorátu teologie - obor praktická teologie se zaměřením na církevní právo (Th.D.).
 • v roce 2016 získala titul magistry kanonického práva a licenciát v této specializaci (ICLic.) na KUL v Lublině (Polsko)


Průběh praxe
:
Od 14. 5. 2001 je notářkou Interdiecézního církevního soudu v Olomouci.

Pedagogická činnost:

 • Na CMTF UP začala vyučovat po absolvování licenciátu teologie od letního semestru 2005/2006 nejprve jako externistka předmět Zvěstovatelská služba církve v prezenčním studiu,
 • od roku 2007/2008 také Přehled církevního práva pro studenty kombinovaného studia.
 • Od akademického roku 2008/2009 je odbornou asistentkou katedry církevního práva. Podílí se také na výuce frekventantů U3V na CMTF UP.
 • Od září 2016 přednáší na PF UP volitelné předměty Církevní a konfesní právo a Manželství a výchova v církevním právu.

Vědeckobadatelská činnost:
V rámci svého zaměstnání se zaměřuje na procesní právo římskokatolické církve, především otázky církevního soudnictví a neplatnosti manželství; dále na zvěstovatelskou službu církve, řízení církve a s tím spojenou otázku synodality a kolegiality a na otázky podílu laiků na výkonu soudní moci v římskokatolické církvi. Zabývá se také historicko-právními souvislostmi působení mnišek kazatelského řádu v ČR i tématy konfesněprávními. Je členkou společnosti pro církevní právo od roku 1998. Od r. 2015 je také členkou mezinárodní kanonistické organizace Consotiatio Internationalis Studio Canonici Promovendo (Řím) a polského Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Lublin).

Kvalifikační práce (netištěné):
 • Obnova mnišek kazatelského řádu (dominikánek) v českých zemích ve 20. století. Historicko-kanonická studie (diplomová práce). Olomouc: CMTF UP (katedra církevního práva), 2001
 • Prvky synodality v řízení církve podle CIC/1983 a CCEO/1990 (licenciátní práce). Olomouc: CMTF UP (katedra církevního práva), 2005
 • Podíl laiků na výkonu soudní moci Římskokatolické církve (na úrovni diecéze) s přihlédnutím k situaci v ČR (disertační práce). Olomouc: CMTF UP (katedra církevního práva), 2008.
Monografie:
 • Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva. Olomouc: VUP, 2015. ISBN 978-80-244-4804-6

Práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech:
 • Soudní moc církve a účast laiků na ní. Studia Theologica, Olomouc: CMTF UP, zima 2008, č. 34, s. 52 - 73, ISSN 1212-8570
 • Josef Ryška (20. 5. 1915 - 22. 10. 2006), kněz a kanonista. Revue církevního práva, Praha. Společnost pro církevní právo, č. 48 (1/11). roč. 2011. s. 37 - 47, ISSN 1211-1635
 • Kanonickoprávní řešení obtížných životních situací trvalých jáhnů. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, zima 2011, č. 46, s. 98-113, ISSN 1212-8570
 • Dispenz od celibátu. Studia Theologica Olomouc: CMTF UP, podzim 2012, č. 49, s. 91-101 ISSN. 1212-8570
 • Právo na obhajobu v kanonickém trestním procesu. Studia Theologica Olomouc: CMTF UP, léto 2013, č. 15/2, s. 153 - 167. ISSN 1212-8570
 • Výkon soudní moci v olomoucké arcidiecézi v letech 1917 - 1948. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, zima 2013, č. 15/4, s. 87-102. ISSN 1212-8570
 • (Alcuni) Aspetti canonici del catecumenato ((Některé) Právní aspekty katechumenátu). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Vol. 14, 2013, s.117 -133, ISSN 1212-9038
 • Interdiecézní soudy na území ČR. Studia Theologica 16/2 (léto 2014) Olomouc: CMTF UP, s. 38-50, ISSN 1212-8570
 • Výkon soudní moci v arcidiecézi pražské v letech 1917 - 1948. Revue církevního práva 59 (3/14). Praha: Společnost pro církevní právo, 2014. s. 55 - 70. ISSN 1211-1635
 • Okrskové vikariáty - koordinační rovina řízení pastorace. Studia Theologica 16/4 (zima 2014), s. 95-107, ISSN 1212-857.

Práce publikované v mezinárodních recenzovaných odborných časopisech:
 • Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła rzymskokatolickiego. Kośćioł i prawo 2 (15) nr. 2/ 2013, ISSN 0208-7928, s. 101 – 113.
 • Proces kszałtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym. Kośćioł i prawo 3(16) nr. 1/2014, s. 209-225.

Práce publikované v recenzovaných sbornících z konferencí v plném rozsahu:
 • Nezpůsobilost převzít podstatné manželské povinnosti jakožto nejčastější důvod neplatnosti manželství u církevních soudů. In: ČITBAJ, FRANTIŠEK (ed.) Manželstvo v kánonickom práve, Prešov: PU-GKTF, 2009, ISBN 978-80-969953-5-6, s. 84 - 92
 • Synodální prvky v řízení církve podle CIC a CCEO. In: ČITBAJ, FRANTIŠEK (ed.) Semper fidelis. Prešov: PU-GKTF, 2010, ISBN 978-80-555-0292-2, s. 24 - 35
 • Zvláštní právo církví na působení ve vězeňství. In Církev a stát: Sborník příspěvků z 19. ročníku konference, Brno: Masarykova Univerzita, 2013, s. 29-36, ISBN: 978-80-210-6595-6
 • Výkon zvláštního práva registrovaných církví vyučovat náboženství na státních (veřejných) školách v České republice In Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa, Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-010-9, s. 73 - 84.
 • Obnova a rozvoj duchovní služby v armádě ČR In Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno-cirkevných vzťahoch - dvadsať rokov od vzniku samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky, Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2014, s. 117 - 128, ISBN 978-80-8082-766-3
 • Kanoniczne przygotowanie do małżeństwa: refleksja nad przygotowaniem kobiety do pełnienia zadań małżeńskich i rodzicielskich (Canonical preparation for marriage: reflections on preparing women to assume marriage and parental functions.) In: A. PASTWA (red.), Kobieta w Kościele i w społeczeństwie, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2014, s. 115-123. ISSN 1643-0131, ISBN 978-83-7030-951-0
 • České soudnictví římskokatolické církve a nejčastější důvody neplatnosti manželství, In: KROŠLÁK, D. MORAVČÍKOVÁ, M. Rozhodovacia činnost súdov a náboženstvo, Wolters Kluwer, Bratislava, 2015. s. 88 - 103. ISBN 978-80-81-68-181-3
 • Rodina a svět práce v současném diskurzu katolické církve. In: Moravčíková, M. Križan, V. Sloboda jednotlivca a svet práce, Praha: Leges, 2014. s. 109 - 119. ISBN 978-80-7502-067-3

Přednášky na mezinárodních konferencích:
 • Nezpůsobilost převzít podstatné manželské povinnosti jakožto nejčastější důvod neplatnosti manželství u církevních soudů. GRÉCKOKATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PREŠOVSKEJ UNIVERZITY. Konference „Manželstvo v kánonickom práve" Prešov, 12. 3. 2009
 • Prvky synodality v řízení církve dle CIC a CCEO. GRÉCKOKATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PREŠOVSKEJ UNIVERZITY. Konference „Semper fidelis - vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia promulgácie Kódexu kánonov východných cirkví. Prešov, 11. 3. 2010
 • Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła rzymskokatolickiego (Účast laiků na potestas regiminis římskokatolické církve). KATOLICKI UNIWERITET V LUBLINIE. II ogólnopolska konferencja naukowa „Kodeks prawa kanonicznego w badaniach młodych naukowców" (Kodex kanonického práva v bádání mladých vědců - II. polská celostátní vědecká konference), Lublin (Polsko) 1. 6. 2013
 • Kanoniczne przygotowanie do małżeństwa: refleksja nad przygotowaniem kobiety do pełnienia zadań małżeńskich i rodzicielskich (Kanonická příprava na manželství: reflexe nad přípravou ženy na plnění úkolů manželských a rodičovských). UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH. Mezinárodní konference Kobieta w Kościele (Žena v církvi). Katovice (Polsko) 20. 9. 2013
 • Obnova a rozvoj duchovní služby v armádě ČR. PRÁVNICKÁ FAKULTA TRNAVSKÉ UNIVERZITY V TRNAVĚ Konference „Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno-cirkevných vzťahoch-dvadsať rokov od vzniku samostatnej Slovenskej a Českej republiky", Trnava (Slovensko), 13. 11. 2013
 • Výkon zvláštního práva registrovaných církví vyučovat náboženství na státních (resp. veřejných) školách v České republice. PRÁVNICKÁ FAKULTA TRNAVSKÉ UNIVERZITY V TRNAVĚ Konference „Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa", Trnava (Slovensko), 14. 11. 2013
 • Nowy model relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym (Nový model vztahů církev - stát v ČR po majetkovém narovnání), Lublin (KUL), 7. 6. 2014 Kodex kanonického práva v bádání mladých vědců - III. polská celostátní vědecká konference
 • České soudnictví římskokatolické církve a nejčastější důvody neplatnosti manželství, PRÁVNICKÁ FAKULTA TRNAVSKÉ UNIVERZITY V TRNAVĚ, Konference Trnavské právnické dny 2014: Rozhodovacia činosť národných, medzinárodných a európskych súdov, 25.- 26. 9. 2014
  Rodina a svět práce v současném diskurzu katolické církve, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, Konference Sloboda jednotlivca a svet práce 11. 11. 2014
 • Dôraz na paritný prístup k cirkvám a náboženským spoločnostiam vo svetle ich zmlúv so štátom v nemeckých spolkových krajinách a v Slovenskej republike (společný příspěvek s doc. Damiánem Němcem), Konference Sloboda svedomia a náboženského vyznania, Bratislava, Zichyho palác, 21. 11. 2014
 • Organizacja i funkcjonowanie duspasterstwa wojskowego v Republice Czeskiej (Organizace a činnost vojenské duchovní péče v ČR), Lublin (KUL), 27. 1. 2015 Mezinárodní vědecká konference Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo (u příležitosti 50. vědecké práce prof. J. Krukowského)
 • Otázky náboženské svobody ve vyjádřeních dvou posledních papežů, Mezinárodní vědecké konference Význam uplatňovania slobody svedomia v demokratickej spoločnosti konaná u příležitostí 15. výročí podpisu Základní smlouvy mezi SR a AS, Trnava, 21. 5. 2015
 • Právo na odměnu za práci v právním řádu katolické církve. Konference Sociálna náuka cirkvi a jej vplyv na pracovné právo, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 30. 9. 2015.

Přednášky na národní úrovni:
 • Forma uzavření manželství v katolické církvi v ČR. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, PRÁVNICKÁ FAKULTA. 16. ročník konference Církev a stát: Manželství, děti a rodinný život v nábožensky pluralitním státě. Brno, 7. 9. 2010
 • Vysoké školy katolické církve. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, PRÁVNICKÁ FAKULTA. 18. ročník konference Církev a stát: Církve, stát a vzdělání. Brno, 6. 9. 2012
 • Dispenz od celibátu. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Konference „Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve - legislativa a praxe". Olomouc, 19. 6. 2012
 • Právní aspekty katechumenátu. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Konference „Zkušenosti a budoucí perspektivy 30 let od platnosti Kodexu kanonického práva". Olomouc, 4. 6. 2013
 • Zvláštní právo církví na působení ve vězeňství. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, PRÁVNICKÁ FAKULTA. 20. ročník konference Církev a stát. Brno, 10. 9. 2013

Učebnice, skripta:
 • Distanční texty pro Přehled církevního práva (studijní materiál pro frekventanty kursů na CMTF UP v Olomouci v rámci projektu POMEZI)
 • Distanční texty pro Základy církevního práva (studijní materiál pro frekventanty kursů na CMTF UP v Olomouci v rámci projektu POMEZI)

Jiné přednášky, diskuze:
 • Přednáška Kanonicko-právní pomoc rozvedeným manželstvím na kurzu pro Centrum pro rodinu Arcibiskupství olomouckého, konaná dne 13. 9. 2011
 • Moravskoslezská akademie pobočka Brno, Účast v panelové diskuzi o synodu o rodině, Barvičova, Brno, 13. 5. 2015
 • Řešení obtížných manželských situací z pohledu kanonického práva a možné perspektivy vývoje. Na cestě k dialogu: rodina v církvi - diskuzní setkání 25. - 26. 9. 2015, Olomouc: Palác Bohemia.