JUDr. Lukáš Králík, Ph.D.


Odborné zaměření:

teorieticko právní oblast

Články:
 • Králík, L. Publikace soudních rozhodnutí v českém právním prostředí do roku 1918. Právněhistorické studie, 2013.
 • Králík, L. Počátky a vývoj publikace soudních rozhodnutí. Právní rádce, 2016.
 • Králík, L. Počátky a vývoj publikace soudních rozhodnutí v českém prostředí. Právní rádce, 2016.
 • Králík, L. Připomínkové řízení a sbírky judikatury. Právní rozhledy, 2016.
 • Králík, L. Moravský zemský zákoník (1848-1948). Moderní dějiny, 2016.
 • Králík, L. Citace judikatury. Právní rádce, 2017.
 • Králík, L. Podkarpatská Rus a publikace právních předpisů. Správní právo. 2017.
 • Králík, L. Slezský zemský zákoník. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2017.
 • Králík, L. Český zemský zákoník. Právník, 2017.
 • Králík, L. Historie publikace soudních rozhodnutí ve Spojených státech. Právněhistorické studie, 2017.
 • Králík, L. Publikace judikatury v USA. Právník, 2018.
 • Králík, L. Zemské sbírky právních předpisů. Právní rádce, 2018.
 • Králík, L. Tvorba a publikace judikatury. Právník, 2018.
 • Králík, L. Sjednocující stanoviska a zobecňující materiály. Soukromé právo, 2018.
 • Králík, L. Říšský zákoník a počátky formální publikace předpisů. Právní rádce, 2018.
 • Králík, L. eJustice a totální zpřístupňování rozsudků. Právní rádce, 2018.
 • Králík, L. Jak je důležité mít (kvalitní) legislativu. Právní rádce, 2019.
 • Králík, L. Sbírka zákonů a publikace předpisů po roce 1918. Právník, 2019.
 • Králík, L. Slovenské sbírky a publikace právních předpisů. Právny obzor, 2019.
 • Králík, L. Tradice publikace práva a sbírky právních předpisů. Archivní časopis, 2019.
 • Králík, L. Autorskoprávní ochrana judikatury. Jurisprudence (v tisku)
 • Králík, L. Hromadné zveřejňování soudních rozhodnutí. Právník (v tisku)

Příspěvky ve sbornících:
 • Kindl., V., Králík, L. Slezský zemský zákoník (k některým otázkám publikace právních předpisů na slezském území v letech 1849-1918), In: Bubelová, K. (ed.). Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám. Olomouc: PF UPOL, 2010.
 • Kindl., V., Králík, L. Moravský zemský zákoník (k některým otázkám publikace právních předpisů na slezském území v letech 1849-1918), In Knoll ,V. (ed.) Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009-2010, Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.
 • Králík, L. Prvorepublikové sbírky rozhodnutí a jejich aktuální aplikační využitelnost při rekodifikaci občanského práva, In: Vojáček, L., Tauchen, J., Schelle, K. (eds). Proměny soukromého práva: sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB, Brno: MU, 2011.
 • Králík, L. Soudní rozhodnutí versus judikát a jejich zveřejňování. In: Večeřa, M., Stachoňová, M., Hapla, M. (eds.). Weyrův den právní teorie. Sborník příspěvků z konference. Brno: MU, 2015.
 • Králík, L. Zemské věstníky a vznik republiky. In: Vojáček, L., Tauchen, J. (eds.). III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů: sborník z konference. Brno: MU, 2015.