JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. (roz. Krčálová)

Narozena: ve znamení Panny L. P. MCMLXXIII

Právní vzdělání
1997 (Mgr.) - Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (diplomová práce na téma Zdroje z římského práva v současném občanském právu hmotném)
2003 (Ph.D.) - Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (disertační práce na téma Negatorní a vindikační žaloba v římském a současném právu)
2010 (JUDr.) - Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (rigorózní práce na téma Dědické spory v justiniánském právu)

ORCID: 000-0002-3006-0333

Pedagogická praxe
1998 - 1999       asistentka pro obor Římské právo
1999 - dosud     odborná asistentka pro obor Římské právo

2009 - dosud     vedoucí Katedry teorie práva a právních dějin PF UP

Vyučované předměty
 • Římské právo 1 a 2
 • Římské právo trestní
 • Exegeze římsko-právních textů

Členství v odborných společnostech
Společnost pro církevní právo (od roku 1999)
Vědecká rada PF UP v Olomouci (od roku 2009)
The European Society for History of Law (od roku 2009)
Jednota českých právníků (od roku 2013)

Výběr z publikační činnosti
 • Zpovědní tajemství versus oznamovací povinnost, in: Trestní právo, ročník IV., č. 4/1999, s. 10 - 14. (Článek je citován in: TRETERA J. R.: Stát a církve v České republice. 1. vydání. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 163;  dále in: ZOUBEK, V.: Postmoderní problémy lidských práv a globální společnosti, Čeněk, Plzeň 2004, s. 320;   dále KLÍMA, K. a kol.: Komentář k Ústavě a Listině, Aleš Čeněk, Plzeň 2005, s. 953;  a dále NĚMEC, D.: Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi (1990 - 2008), Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 2009, s. 157; KŘÍŽ, J.: Zákon o církvích a náboženských společnostech - komentář. C. H. Beck 2010; a další). Ke zhlédnutí: Soubor ve formátu PDF
 • Možnosti a meze negatorní žaloby, in: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis - Iuridica, č. 1/1999, s. 21 - 25.
 • Furtum, aneb Už staří Římané kradli (spoluautorka Šárka Nováková), in: Trestní právo, ročník V., č. 2/2000, s. 21 - 24.
 • Držitel - detentor, nebo possessor? in: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis - Iuridica, č. 2/2000, s. 29 - 35. (Článek je citován v internetové encyklopedii Iuridictum). Ke zhlédnutí: článek "Detentor nebo possessor?"
 • Předmět reivindikace podle justiniánských Digest, in: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis - Iuridica, č. 5 - 6/2003, s. 48 - 66.
 • Brünner Konferenz über nichtjuristische Quellen zum römischen Recht, in: Orbis Ivris Romani, Journal of Ancient Law Studies, Vydavateĺstvo VEDA SAV, Trnava 2004, s. 289 - 293.
 • Recenze knihy Petráš, R. - Starý, M.: Právněhistorická bibliografie, in: Revue církevního práva, vydává Společnost pro církevní právo, Praha, č. 1/2006, pořadí 33., s. 68 - 69.
 • Porušení práva na rodinný život, in: Právní fórum, č. 7/2009, s. 253 - 258. (Článek je citován in: WESTPHALOVÁ, L.: Historicko-právní pohled na rozvod manželství, Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám, Univerzita Palackého, Olomouc 2010, s. 471).
 • Odkaz římského dědického práva pro moderní právní systémy, in: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore, PF UKo: Bratislava 2009,  s. 319 - 332.
 • Actio Publiciana pohledem justiniánských Digest, in: Ius romanum - schola sapientiae (eds. P. Mach, M. Nemec, M. Pekarik). Pocta Petrovi Blahovi k 70. narodeninám. Právnická fakulta Trnavské univerzity: Trnava 2009, s. 99 - 110. ISBN 978-80-8082-335-1.
 • Hodnocení důkazů v justiniánském procesním právu, in: Súdne reči a veľké súdne procesy podľa justiniánskych Digest a iných prameňov rímskeho práva, Právnická fakulta TU: Trnava 2010, s. 27 - 38. ISBN 978-80-8082-334-4.
 • Význam svědecké výpovědi v procesním právu justiniánských Digest, in: Aktuální otázky práva v době českého předsednictví v Radě EU, Moravská vysoká škola, Olomouc 2009, s. 38 - 45. ISBN 978-80-87240-05-2.
 • Společenská smlouva po smrti společníka podle římského práva, in: Acta Iuridica Olomoucensis, Univerzita Palackého, Nr. 6, vol. IV (X), Olomouc 2009, s. 271 - 276.
 • Financování Arcidiecézního muzea v Olomouci - ukázka funkční spolupráce státu a církve v ČR, in: Reštitúcie cirekvného majetku (ed. Moravčíková, M.), Ústav pre vzťahy štátu a cirkví. Bratislava 2010, s. 59 - 66. ISBN 978-80-89096-48-0.
 • Ovlivňuje slovenská judikatura judikaturu českou? - Nad jednou slovenskou kauzou, která se dosud v ČR nevyskytla. <Kauza o neplatnost křtu> In: Fenomén judikatury v právu. Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Leges: Praha 2010, s. 140 - 145. ISBN 978-80-87212-29-5. Přetisk článku uveřejněn pod názvem Slovenský civilní soud rozhodoval o neplatnosti křtu in: Ročenka Ústavu pre vzťahy štutu a cirkví 2009. Bratislava: ÚVŠC 2010, s. 257 - 264.
 • Recenze knihy Petra Dostalíka Antická státověda v díle M. T. Cicerona, in Bulletin advokacie, č. 1-2/2010,  s. 86 - 87.
 • Aequitas jako prvek tvorby římského práva, in: Dny práva 2009, sekce Tvorba práva v historickém vývoji, Masarykova univerzita, Brno 2009, s. 1035 - 1045. ISBN 978-80-210-4989-5. Forma CD a dostupnost na internetu zde. (Článek je citován in: Dostalík, P.: Právní obyčej jako pramen práva v právu římském, Dny práva 2009, sekce Tvorba práva v historickém vývoji, s. 1204).
 • Dobré mravy v judikatuře Ústavního soudu ČR, in: Právní fórum, č. 1/2010, s. 1 - 7. PDF ke stažení
 • Senatusconsultum de Bacchanalibus, in: Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám, Univerzita Palackého, Olomouc 2010 (únor), s. 37 - 43. ISBN 978-80-244-2491-0. (článek je citován Vladár, V.: Tvorba práva v prvotnej cirkvi. In Dies Iuris Tyrnaviensis 2010 - v tisku).
 • Kolize mezi sekulárním a kanonickým právem a jejich možná řešení. In: Mílniky práva v stredoeurópskom priestore. Právnická fakulta UKo: Bratislava 2011. I. část. ISBN 978-80-7160-308-5, s. 111 - 119.
 • Zaměstnanci bez platu a bez mzdy? In: Naděje právní vědy - Býkov 2010 (ed. Knoll, Vilém).  Čeněk: Plzeň 2011, s. 280 - 286. ISBN 978-80-7380-323-0.
 • Ususfructus - inspirace pro nový občanský zákoník. In: Dny práva na MVŠO (ed. N. Šišková a B. Tomančáková). Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc 2010, s. 110 - 120. ISBN 978-80-7455-000-3.
 • Modern Features of Usufruct. In: AICELS LAW REVIEW (The American Institute for Central European Legal Studies). Rincon, USA: 2010 (v tisku). Přetisk článku in: Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, vol. 1/2010, No. 2. STS Science Centre: London, UK, s. 95 - 98. ISSN 977243085009 (07).
 • Metla na všechny úskoky, aneb Podvod stokrát jinak. In: Delicta privata a crimina publica v rímskom práve. Právnická fakulta UPJŠ, Košice:  2010, s. 92 - 101, ISBN 978-80-7079-841-2.
 • Spory o dědictví v justiniánských Digestech. In: Polemiky a spory v právní vědě. Právnická fakulta UP. Olomouc: 2010 (v přípravě tisku).
 • Juris utriusque doctor bez znalosti církevního práva? In: Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Eds. Jermanová, H., Masopust, Z. Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR. Čeněk: Praha 2010. ISBN 978-80-7380-299-8, s. 380 - 387.
 • Právní aspekty currend Arcibiskupství olomouckého v době vlády Josefa II. In: Pontes ad fontes. Sborník z mezinárodní konference o pramenech církevních dějin. Brno 2010 (v přípravě tisku)
 • Ochrana dobrých mravů optikou času. In: Principy a zásady v právu - teorie a praxe. Leges 2010, s. 138 - 145. ISBN 9788087212592.   Ke zhlédnutí zde Ochrana dobrých mravů
 • Židovská problematika v prvorepublikové judikatuře. In: Jeden jazyk naše heslo buď: Češi - Němci - Židé (VI). Sborník z konference. Vydala Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje: Plzeň - Radnice 2010, s. 7 - 13. ISBN 978-80-86944-41-8.
 • Právní aspekty currend Arcidiecéze olomoucké v době první poloviny vlády Josefa II. In: Právo v európskej perspektíve. Sborník z konference Dies Iuris Tyrnaviensis 2011, sekce Tvorba práva v historickom kontexte - rímskoprávna a kánonistická koncepcia. Díl 2. ISBN 978-80-8082-461-7, s. 647 - 654.
 • Usufructus (požívací právo) - návrat jednoho zapomenutého institutu. In: Proměny soukromého práva. Sborník z konference Dny práva. IV. ročník konference Days of Law. Brno 2010 (eds. Dávid - Sehnálek - Valdhans). ISBN 978-80-210-5305-2. Ke zhlédnutí zde PDF ke stažení
 • Využití církevní disciplíny ve prospěch sekulární disciplinizace v době vlády Josefa II. - na příkladu currend Arcibiskupství olomouckého. Kapitola v knize: Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie (hlavní autor Viliam Čičaj), Historický ústav Slovenské akademie věd. Bratislava 2013.
 • Odraz změn v pojímání usufruktu - od římského práva k Všeobecnému občanskému zákoníku. Kapitola 8. 7 in: 200 let Všeobecného občanského zákoníku. J. Dvořák, K. Malý a kol. (eds. P. Skřejpková a O. Frinta). Wolters Kluwer: Praha 2011. ISBN 978-80-7357-753-7.
 • Rozpor nauky církve s veřejným pořádkem jako důvod odmítnutí registrace církve. In: Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty subjektivity osobitných subjektov medzinárodného práva a cirkví a náboženských spoločností. Ed. M. Moravčíková a M. Šmid. PF TU: Trnava 2013, s. 93 - 107. ISBN 978-80-8082-737-3.
 • Dědické spory. In: Časopis pro právní vědu a praxi, č. III/2012, vydává PF MU v Brně, s. 266 - 274.
 • Zvláštní (neobvyklé) případy usufruktu. In: Hodnotový systém práva. Sborník z konference Dies iuris Tyrnavienses 2012. Trnava 2013.
 • Spory mezi dědici a věřiteli či dlužníky zůstavitele podle justiniánského práva. In: Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti. Pocta prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově 2013, s. 37 - 49, ISBN 978-80-260-3820-7.
 • Spory vzniklé z požívacího práva (justiniánská kazuistika). In: Časopis pro právní vědu a praxi 2013, supplementum. Ročník XXI. Brno 2013, s. 249 - 253. ISSN 1210-9126.
 • Recenze monografie V. Kleňové Substitutio vulgaris a sloboda vole v práve rímskom. In: Ad notam. Ročník 19, 24. 6. 2013, č. 3/2013, s. 32. ISSN 1211-0558.
 • Kupní smlouva na nemovitost zatíženou služebností. In: Kúpna zmluva - história a súčasnosť I. Ed. Erik Štenpien. Právnická fakulta UPJŠ: Košice 2013, s. 41 - 50. ISBN 978-80-8152-053-2.
 • Salva rerum substantia. Příspěvek k problematice předmětu požívacího práva. In: Pocta Petru Blahovi k 75. narodeninám. Eds. Mach-Pekarik-Vladár. Trnava 2014.
 • Svoboda myšlení dítěte versus právo na výchovu. In:  Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťata. Ed. M. Moravčíková. Leges: Praha 2013, s. 9 - 20. ISBN 978-80-7502-010-9.
 • Význam kauce při zřízení požívacího práva. In: Quid leges sine moribus? (Metamofózy vývoja štátu a práva v dejinách). Pocta prof. Mosnému k 70. narozeninám. Eds. Švecová, Laclavíková, Vyšný. Trnavská univerzita: Trnava 2014, s. 247 - 251. ISBN 978-83-7490-744-6.
 • Vztahy českého, německého a židovského obyvatelstva ČSR ve 20. - 30. letech 20. století v soudní praxi (případová studie). In: Češi a Němci v meziválečném Československu. Eds. Jaromír Tauchen a Karel Schelle. Key Publishing: Ostrava 2013, s. 25 - 32.
 • Cizoložství a kořistění z prostituce jiného (římskoprávní pohled). In: Sexuální trestné činy včera a dnes. Ed. J. Tauchen a K. Schelle. Key Publishing: Ostrava 2014, s. 21 - 29. ISBN 9788074182136.
 • A žili spolu šťastně až do smrti. Písemné zpracování přednášky pro Dětskou univerzitu: Děti a rodinné právo. Olomouc: UP 2014 (v tisku).
 • Nástrahy výchovy podle NOZ, aneb vliv § 3 NOZ na právo na výchovu. In: Olomoucké právnické dny 2014, sekce rodinného práva (v přípravě tisku).
 • Justiniánská Digesta - kamenný pomník, nebo živé právo? In: Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách věků. Ed. P. Salák. Sborník příspěvků z Letní školy katedry dějin státu a práva. PF MU: Brno 2014. Acta universitatis Brunensis, Iuridica Nr. 480, s. 35 - 46.
 • Soudní ochrana menšin v době první Československé republiky. In: Vznik štátu a ochrana menšín. Ed. M. Moravčíková a M. Šmid. Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Slowaków v Polsce. Kraków 2014, s. 13 - 23. ISBN 978-83-7490-791-0.
 • Specifika postavení duchovních v pracovně právních vztazích. In: Stát a církev 2014. Sborník z konference s tématem Právní postavení duchovních a autonomie církve. Brno 2014 (v tisku).
 • Srovnávní obecné části obligačního práva v novém českém a novém maďarském občanském zákoníku. In: Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. Znojmo 2014 (v tisku). Ed. Helena Jermanová.
 • Miroslav Liberda, první děkan obnovené PF UP v Olomouci. Slovníkové heslo. Encyklopedie českých právníc dějin. Ed. K. Schelle (v tisku).
 • Předepsaný zaměstnanecký oděv - výsada, nebo zásah do svobody zaměstnance? In: Svet práce a sloboda zamestnanca. Ed. M. Moravčíková a V. Križan. Leges: Praha 2014, s. 9 - 18.
  PDF
 • Požívací právo - starý institut nově pojatý? In: Nové civilní kodexy. Eds. M. Skřejpek a K. Stloukalová. Právnická fakulta UK: Praha 2015 (v tisku). Požívací právo (2015)
 • Ochrana jednotlivce a jeho práv v římském právu. In: Ochrana jednotlivce a jeho práv. Soubor přednášek pro Univerzitu třetího věku, ZS 2015/2016. Ed. L. Madleňáková. PF UP 2015.
 • Omezení způsobilosti k jednání v historii Řádu německých rytířů. Záznam přednášky z 21. konference Stát a církev, Brno 2015 (v tisku).
 • Recenze knihy: Nemec, M., Dudásová, E.: Prvky a princípy rímskeho a kánonického procesného práva. Bratislava 2016. Publikováno in: Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny (The European Society for History of Law), číslo 1, ročník 2, vydaný 31. 3. 2016, ISSN 2464-4889, s. 8 - 9.
 • Olomoucká katedra právních dějin v letech 2010 - 2015. In: Laclavíková, M. (ed.): Právno-historické trendy a výhlady I. Trnavská univerzita: Trnava 2016, s. 248 - 250. ISBN 978-80-8082-958-2.
 • Olomoucké čtvrtstoletí (k 25. výročí obnovení olomoucké právnické fakulty). In: Liber amicorum. Brno 2017 (v tisku).
 • Vyžádaná přednáška Exegeze římskoprávního textu na příkladu rozdílu mezi deliktem, kvazideliktem a criminem. Brno 20. 10. 2016 (R. Černoch). Prezentace.
 • Vyžádaná přednáška Odpovědnost za věci vnesené - actio de recepto na Letní škole práva na PF MU v Brně (P. Salák). 21. 9. 2016. Prezentace.
 • Hledání cesty ke spravedlivému úroku. In: Požička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia - rímskoprávne základy a problémy aplikačnej praxe. Ed. Vladimír Vrana. Sborník z XX. konference právních romanistů ČR a SR. Košice 2018 (v tisku).

Studijní pomůcky:
Římské právo
. Studijní materiál pro e-learningovou výuku distančních studentů, Olomouc 2005, 200 stran.

Výkladová cvičení z římského práva pro studenty distančního studia. Olomouc 2010, 40 stran. E-learningový výukový text.
Praktikum z římského práva. Leges: Praha 2010, 112 stran. Nová edice Leges: Praha 2013 (s kolegou Dostalíkem), 192 strany.

Ediční činnost:
 • Ius romanum - sborník příspěvků z romanistické konference konané v Olomouci 2. - 3. 11. 2001 na téma Diskriminace v římském právu, Vydavatelství UP, Olomouc 2002, 104 s.
 • Res - věci v římském právu, sborník z romanistické konference konané v Olomouci 14. - 16. 3. 2008, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008, 119 s.
 • Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám, Univerzita Palackého, Olomouc 2010. 487 stran.
 • Polemiky a spory v právní vědě (další editor  Frýdek M.), Olomouc 2010, 162 strany. ISBN 978-80-244-2665-5.
 • 150 let Všeobecného obchodního zákoníku. Univerzita Palackého: Olomouc 2012. ISBN 978-80-244-3421-6, 174 strany.
 • Ochrana cti - aspekty teoretické, praktické a historické. AIO supplementum č. 8, rok 2013.
 • Recepce římského práva v Evropě. Sborník příspěvků z 16. mezinárodní konference právních romanistů. Olomouc: AIO 2014. Supplementum Nr. 3

Citace
Tretera, J.: Stát a církve v České republice, 1. vydání, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002, s. 163.
Zoubek, V.: Postmoderní problémy lidských práv v globální společnosti, Čeněk, Plzeň 2004, s. 320.
Klíma, K. a kol.: Komentář k Ústavě a Listině, Aleš Čeněk, Plzeň 2005, s. 953.
Internetová encyklopedie Iuridictum
(
zde odkaz)
Westphalová, L.: Historicko-právní pohled na rozvod manželství
, in: Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám, Univerzita Palackého, Olomouc 2010,  s. 471.
Němec, D.: Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi (1990 - 2008). Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 2009, s. 157.

Zoubek, V.: Lidská práva - globalizace, bezpečnost.
2. vydání. Plzeň 2008, s. 371.
Dostalík, P.: Právní obyčej jako pramen práva v právu římském
, in: Dny práva 2009, sekce Tvorba práva v historickém vývoji, s. 1204 (sborník na CD a webu).
Frýdek, M.: Praetorský edikt jako předchůdce ustálené rozhodovací praxe soudů, in: Fenomén judikatury v právu. Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Leges: Praha 2010, s. 148.
Králíčková, Z.: Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva. Masarykova univerzita: Brno 2010, s. 76 (odkaz č. 222).
Kříž, J.: Zákon o církvích a náboženských společnostech - komentář. C. H. Beck. Praha 2010, s. 355 (3 citace)
Knoll, V., Dostalík, P.: Krádež podle římského a středověkého českého práva. In: Delicta privata a crimina publica. Košice 2010.
Čechák, P.: Litera a účel právního předpisu ve vzájemné konfrontaci jako předměty interpretace práva. In: Polemiky a spory v právní vědě. Univerzita Palackého: Olomouc 2010, s. 126.
Hrdina, I. A., Kuchařová, H.: Kacířský proces s hrabětem Šporkem v teologickém a historicko právním kontextu. Key Publishing: Ostrava 2011.
Dostalík, P.: Zákon jako prostředek omezení vůle zůstavitele při odkazech v římském právu.
Dies Iuris Tyrnaviensis: Trnava 2010.
Vladár, V.: Pramene cirkevného práva ovplyvnené politicko-náboženským systémom západného cézaropapizmu.
In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica: Trnava 2010, s. 229 - 256, poznámka 4. ISBN 978-8082-415-0.
Horák, O.: (v tisku, bude doplněno)
Salák, P.: Odkaz - římskoprávní institut ve světle českého práva 20. století. In: Dny práva/Days of Law: Brno 2010, s. 1623, poznámka č. 11.
Lojková, J.: The Right to Respect rof Family Life in Decisions of the European court for human rights. In: Dny práva/Days of Law: Brno 2010, s. 2888 a 2902.
Vladár, V.: Tvorba práva v prvotnej Cirkvi. In: Právo v európskej perspektíve, II. díl. Sborník z konference Dies iuris Tyrnaviensis 2010 (eds. Blaho, P. a Švecová, A.). PF TU: Trnava 2011, ISBN 978-80-8082-461-7, s. 722, poznámka č. 112.
Vladár, V.: Actio spolii v stredovekom kánonickom práve. In: Actiones, condictiones, exceptiones. Sborník z romanistické konference. Acta universitatis Brunensis - Iuridica No 397. Brno 2011, s. 98 - 137 (citace na s. 118, poznámka č. 65).
Kropaj, M.: Právnofilozofické východiská všeobecnej teórie práva duševného vlastníctva. Disertační práce připravovaná k vydání. PF TU v Trnavě 2011, s. 55 a 126.
Skřejpek, M.: Římské soukromé právo - Systém a instituce. Čeněk: Plzeň 2011 (citace na s. 317).
Obrovská, L.: Actiones adiectitiae qualitatis a postavení otroka v obligačním právu. In: Actiones, condictiones, exceptiones. Sborník z romanistické konference. Acta universitatis Brunensis - Iuridica No 397. Brno 2011, s.  47 - 57 (citace na s. 57).
Vladár, Vojtech: Vplyv kánonicko-právnych remedia spolii na právny vývoj v Európe. In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica č. VIII, rok 2011, s. 29 - 57 (citace v poznámkách č. 21 a 42).
Němec, D.: Concordat Agreements between the Holy See and the Post-Communist Countries (1990 - 2010). Law and Religious Studies 8. Leuven - Paris - Walpole, MA: Peeters 2012. Citace článku Bubelová: Zpovědní tajemství - na s. 156.
Kříž, J., Valeš, V.: Komentář k zákonu o majetkovém vyrování s církvemi.
Poláček, Bohumil
(přesná citace bude doplněna).
Šejdl, Jan
(přesná citace bude doplněna).
Kleňová, Veronika
(přesná citace bude doplněna).
Králíčková, Zdeňka: Právo na respektování rodinného života: tradice vs. alternativy. In: Dny práva 2011 - Days of Law: Brno, Masarykova univerzita (online), odkaz č. 7. ISBN 978-80-210-5913-9.
Osina, Petr: Ochrana cti v islámském právu. In: Ochrana cti - aspekty teoretické, praktické a historické. Acta Iuridica Olomoucensia 2013: supplementum. Vol. 8., s. 166.
Králíčková, Z.: Právo na respektování rodinného života: tradice vs. alternativy. In: Dny práva/Days of law, Brno 2011.
Vladár, V.:
Právna subjektivita Cirkvi podĺa Milánskeho ediktu. In: Forum Iuris Europaeum. Journal for Legal Science. Ročník 1, číslo 1. Vydává PF TU v Trnavě. Trnava 2013, ISSN 1339-4401, citace na straně 111.
Salák, Pavel: Cennost pokladu v římském a moderním právu. In: Constans et perpetua voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám. Trnavská univerzita: Trnava 2014, citace na s. 514.
Nemec, Matúš: Niektoré aspekty právnej koncepcie o význame a mieste náboženstva v Slovenskej republike. In: Constans et perpetua voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám. Trnavská univerzita: Trnava 2014, citace na s. 456.
Zeman, Jiří: Dobré mravy - jejich úloha v dnešním světě. In: Cofola 2011. Sborník příspěvků z konference PF MU v Brně 2011 (on-line).
Salák, Pavel: Spolupráce českých a polských právních romanistů (v tisku).
Kříž, Jakub; Valeš, Václav: Zákon o majetkovém vyrování s církvemi a náboženskými společnostmi. C. H. Beck, 1. vydání: Praha 2013, citace na s. 287.
Šámal, Pavel a kol.: Trestní zákoník. Komentář. C.H.Beck: Praha. 2. vydání 2012, citace na s. 3070 a 3074.
Šámal, Pavel a kol.: Trestní řád. Komentář. C.H.Beck Praha. 7. vydání 2013, citace na s. 2958 (příloha III.)
Dostalík, Petr: Relativní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Olomouc 2014, s. 135.
Dobrovodský, Róbert: K novému medzinárodnému mechanizmu ochrany práv detí. In: Liber amicorum Ján Lazar. Právnická fakulta TU: Trnava 2014, citace na s. 186.
Madleňáková. Lucia: Církve a náboženské společnosti. Správněprávní aspekty jejich vzniku a činnosti. Leges: Praha 2014 (citace na s. 215).
Poláček, Bohumil in: Pauknerová - Rozehnalová - Zavadilová: Zákon o mezinárodním právu soukromém - komentář. Wolters Kluwer: Praha 2014. Citace na s. 470 a 474.
Vladár, Vojtech: Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve. Leges: Praha 2014 (3 citace s. 216).
Monika Menke (citace bude upřesněna)
Ivo Telec (citace bude upřesněna)
Laclavíková, M., Olšovská, A.: Employment Termination from the Point of View of Good Morals. In: Societas et iurisprudentia, ročník III., č. 2/2015, s. 31 - 45; citace na s. 39.
Nemec, M., Dudásová, E.: Prvky a princípy rímskeho a kánonického procesného práva. Bratislava 2016.
Vojtech Vladár (2016 - bude doplněno).
Přibyl Stanislav, Kříž Jakub: Respect for the Freedom of Conscience of Believers in Czech Confessional Law. In: Freedom of Conscience and Religious Freedom. Eds. Moravčíková, Šmid. Leges: Praha 2015; citace na s. 145.
Maršálek, Pavel: Česká právní věda před vznikem Československa a po něm. In: Bratislavské právnické fórum 2018. Univerzita Komenského v Bratislavě. Elektronický sborník ISBN 978-80-7160-476-1. Citace v poznámce č. 8 na s. 21.

Erasmus - učitelské mobility a zahraniční pobyty:
2010 - Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (duben)
2011: 8. - 12. 5. 2011 Fakulta práva a administrativy Slezské univerzity v Katowicích
2011 - Výzkumný pobyt na pozvání Právnické fakulty Jagellonské univerzity v Krakově (červen)

Grantová činnost:
2010 - 2011 grant slovenské agentury VEGA 2/0046/09 Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie v historickom procese; hlavní řešitel PhDr. Viliam Čičaj, CSc. (Historický ústav Slovenské akademie věd); dílčí výzkumná úloha Vývoj currend Arcidiecéze olomoucké v době vlády Josefa II.
2010 vnitřní grant UP č. PF-2010-001 Aktuální otázky vývoje práva - specifický výzkum Řešení kolizí mezi sekulárním a kanonickým právem
2011 grant Fondu rozvoje vysokých škol FRVŠ 338/2011 Římské právo trestní
2012 - 2014 spoluřešitelka grantu slovenské agentury VEGA s názvem Právna subjektivita cirkví a náboženských spoločností č. 1/0749/12 (hl. řešitelé prof. Šmid a dr. Moravčíková - Trnava)
2012 - 2014 účast na projektech ESF OPVK Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost a Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci
2015 Grant fondu rozvoje UP č. FRUP_2015_057 s názvem Exegeze římsko-právních textů

Jiná odborná činnost:
Recenzní posudky odborných článků pro odborné časopisy Revue církevního práva, Acta Iuridica Olomucensia, Graeco-Latina Brunensia, ICLR a Iurium Scriptum
Recenzní posudky na disertační práce doktorandů z právnických fakult ČR a SR
Oponentský posudek na habilitační práci doc. Miroslava Černého

Oponentské posudky na projekty grantové agentury Fond rozvoje vysokých škol
Oponentské posudky na projekty doktorských grantových soutěží MU a UK
Oponentské posudky pro slovenské grantové agentury KEGA a VEGA

Spolupráce s praxí:
Právní expertíza pro odbor církví MK ČR k tématu posuzování neplatnosti křtu podle sekulárního práva (listopad 2009)
Právní expertíza pro odbor církví MK ČR k tématu kolizí mezi sekulárním a kanonickým právem a jejich možným řešením (prosinec 2010)
Právní expertízy pro Národní galerii v Praze - vydávání předmětů v rámci církevních restitucí (2015)

Vedení diplomových prací:

 • Petr Dostalík: Právní aspekty v textu Ciceronovy knihy O povinnostech, 2003 (Dr. Dostalík je nyní mým kolegou na katedře)
 • Petra Matyášová (provdaná Zdražilová): Ochrana života a zdraví v římském právu trestním, 2003 (Kolegyně Matyášová je pracovnicí právního odboru kanceláře ombudsmana ČR)
 • Jana Nemravová: Manželství z hlediska římského práva, 2004
 • Ivo Španner (PdF UP): Interpol - historie, současnost a budoucnost policejní spolupráce, 2004 (Mgr. Španner je nyní policistou a pracuje v oboru mezinárodní kriminality)
 • Lucie Kubáčová: Delikty v římském právu, 2009
 • Nina Studentová: Gaius a jeho Učebnice, 2009