Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, PhD.

Bydliště: Kotkova 20, 618 00 Brno 18

Tel.: 00420 548 530 784, E-mail: jlbily@volny.cz

Curriculum vitae

Jiří Libor Bílý se narodil 18. 10. 1952 v Olomouci.
Základní  a střední vzdělání  absolvoval  v rodném městě.  Jeho profesionální kariéru shrnujeme do těchto bodů:

1977 - 1980 Brno: právní čekatel Krajské prokuratury, doktorát, justiční zkoušky

1980 - 1981 Brno: prokurátor Městské prokuratury v Brně (obecná kriminalita, obvod Brno III.)

1981 - 1992: odborný asistent katedry dějin státu a práva PF MU v Brně
(vedl přednášky a semináře z římského práva,  dále semináře z dějin státu a práva na území Československa a světových právních dějin), absolvování pedagogické průpravy (tzv. pedagogické minimum)

 • měsíční pobyt na Univerzitě Martina Luthera se sídlem v Halle (Německo)
 • absolvování kurzu počítačové techniky
 • soudce z lidu Městského soudu v Brně

1992 - 1997: poslanec České národní rady (do roku 1992),
poté poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky,

 • člen ústavní komise
 • člen ústavněprávního výboru
 • člen komise pro územně - správní členění
 • člen komise při PS PČR pro znaky měst. 
 • vedl přednášky a semináře z římského práva (pracovní úvazek 1/10) na PF MU v Brně

1998 - 2004 Olomouc: odborný asistent Katedry teorie práva, právních dějin a obecného základu, přednášky z Římského práva (do roku 2000), poté Právní dějiny českých zemí a volitelný předmět Dějiny soukromého práva, člen Akademického senátu PF UP

1994 - 1998: zastupitel města Brna v letech 1994 - 1998,

od roku 1996:  advokát České advokátní komory

od roku 2001  je hostujícím učitelem světových dějin, římského práva a českého práva na katedře dějin Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

2004 - 2009 Olomouc:  Člen Vědecké rady PF UP v Olomouci

Získání doktorátu filozofie (PhD.) na Právnické fakultě UK v Bratislavě

Ukončení habilitačního řízení na Právnické fakultě UK v Bratislavě a získání titulu Doc.

Zakladatel volitelného oboru Hmotné prameny práva zabývající se právní archeologií na Právnické fakultě UK

Externí učitel na Bratislavské vysoké škole práva od jejího založení v roce 2004.

Vědecká práce:

V badatelské práci se Jiří L. Bílý zaměřil na problematiku recepce římského práva, pomocných věd historických, právní archeologii a moravskou právní historii. Stěžejní prací je IUS MONTIUM. Právo moravských vinohradních hor I - III, Olomouc 2003, 983 s.

V oblasti heuristiky vydal dvě knihy, jimiž zpřístupnil historické prameny, společně s uměleckým historikem PhDr. Petrem Kroupou vydal Encyklopedii architektů, stavitelů, kameníků a zedníků v městě Brně 1560 - 1620 na základě soustavného zpracování pramenů v Archivu města Brna.
Druhá práce byla kolektivním dílem první  edice a česky psaného překladu díla slavného právníka  Bartola de Saxoferrato „Tractatus de insignis et armis".

Výběrová bibliografie:

 • Ius Montium I.: Právo moravských vinohradních hor. Olomouc: (s. n.), 2003. 298 str.
 • Ius Montium II.: Právo moravských vinohradních hor. Olomouc: (s. n.), 2003.
  S. 299 - 585
 • Ius Montium III.: Právo moravských vinohradních hor. Olomouc: (s. n.), 2003. 
  S. 586 - 983
 • Horenský řád markraběte Jošta. In: Acta Universitatis Palckianae Olomoucensis: Iuridica,
  roč. 2, Olomouc: Univerzita  Palackého, 2000, s. 19 - 28, res. angl.
 • Buona fede nel diritto medievale primo moderno. In: Acta Universitatis Palckianae Olomoucensis: Iuridica, roč. 3, Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s 23 - 26, res. angl.
 • Bona fides ve středověkém a raně novověkém právu. In: Acta Universitatis Palckianae Olomoucensis: Iuridica, roč. 3, Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 27 - 30, res. angl.
 • „Chvályhodná krádež" sv.Václava (příspěvek k právním vztahům k půdě v raně patrimoniální monarchii). In : Acta Universitatis Palckianae Olomoucensis: Iuridica, roč. 3., Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 31 - 39, res. angl.
 • K počátkům duševního vlastnictví na Moravě a v Čechách. In: Acta Universitatis Palckianae Olomoucensis: Iuridica, roč. 4., Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, s. 20 - 26, res. angl.
 • Zamyšleni nad dvěma ústavními návrhy profesora Vladimíra Kubeše z let 1947 - 1968 o rovnoprávném postavení Moravskoslezské země. In: Moravský historický sborník: Ročenka Moravského národního kongresu. Roč. 1999 - 2001. - Brno: Moravský národní kongres, 2001,
  s. 465 - 470.
 • Společný základ horenského a horního práva na podkladě srovnání Horenského řádu markraběte Jošta a Horního zákoníku krále Václava II. In: Ius regale montanorum a měnová reforma krále Václava II.: Sborník příspěvků z mezinárodní konference k
  700-letému výročí vydání Královského horního zákoníku.
  Sekce 1. Horní právo. Kutná Hora (s. n. 2000), s. 10 -22, res. angl.
 • K právnímu postavení kolónů. In: Ius romanum: Sborník příspěvků ze 4.
  Konference ČR a SR na téma Diskriminace v římském právu (ed. Bubelová, K.),
  Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, s. 67 - 71.
 • Jmenné kritérium v jmenné genealogii v panovnických a velmožských rodech: In: Genealogia act heraldica bohemica: Sborník příspěvků z odborné konference. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost 2002, s. 54 - 56-
 • Právní úprava šlechtictví za prvního císařství. In: Vybrané právní aspekty francouzské revoluce a císařství: Sborník příspěvků konference. - Olomouc:
  Nakladatelství Moneta F-M, 2003, s. 5 - 11.
 • Význam neprávnických pramenů na příkladu fragmentu Petroniova díla „Hostina Trimalchiona". In: Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference právních romanistů ČR a SR pořádané právnickou fakultou Masarykovy Univerzity v Brně ve dnech 7. - 8. listopadu 2003, Brno: Masarykova Univerzita, 2004, s. 67 - 71.

Učebnice pro vysokoškolské studenty:

Právní dějiny na území České Republiky. Praha: Linde, 2003, 474 s.

Společenské zájmy:

Jiří L. Bílý je moravské národnosti a angažuje se v moravském národním hnutí. Dlouhá léta byl po doc. Lubomíru E. Havlíkovi, DrSc., Eq.M., prezidentem Moravského národního kongresu.
Aktivně se stará se o udržování rostislavovského a cyrilomětodějského duchovního odkazu. 
Byl zvolen a jmenován rytířem Královského řádu moravských rytířů sv. Rostislava Kolumbana (nominace 1995, investitura 2002) a členem jeho rady (2002).