Mgr. Jana Janišová, Ph.D.

Vzdělání a pedagogická činnost
FF UP Olomouc (1996 - 2002); studijní obor česká filologie - historie.
postgraduální studium na PF MU v Brně (2002 - 2006), obor Právní dějiny
odborná asistentka - Katedra teorie práva a právních dějin PF UP Olomouc

Odborné zaměření
právní dějiny pozdní středověk - raný novověk; problematika lenního zřízení olomouckého biskupství, zemské právo, kritické edice raně novověkých právně historických pramenů.

Granty

2005 - 2006 GA ČR - Projekt GA404/05/2722: Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě (edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic z let 1541 - 1560); standardní grant (Knihu je možno zakoupit u vydavatele)
2010 - Vnitřní grant UP č. 001/2010 Aktuální otázky vývoje práva
2010 externí spolupráce GA ČR 404/09/0214 Libri civitatis. Dokumentace a zpřístupňování městkých knih v České republice I.
2012 - 2016 standardní grant GA ČR na 5 let: Raněnovověká moravská zemská zřízení v kontextu kodifikačních procesů ve střední Evropě
2013 - 2014 spolupráce na projektu OPVK Právo moderně č. CZ.1.07./2.2.0.0./28.0080: Prezentace k předmětu Předmět ústavních dějin: ustavnidejiny.pdf

Bibliografie

 • Dalibor Prix (ed.): Zemské desky krnovské. Svazek I. 1403 - 1522. Opava, Zemský archiv v Opavě 2008. Časopis Matice Moravské 127, 2008, s. 486 - 489. (recenze)
 • Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě (Edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic 1541 - 1556). Brno 2007, 473 s.
 • Hanobení erbu a jména v raně novověkém moravském zemském právu. Heraldická ročenka 2007. Praha 2007, s. 62 - 74.
 • Jurisdikce ve sporech o čest na raně novověké Moravě. In: Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. Plzeň 2007, s. 76 - 98.
 • K proměnám lenního systému olomouckého biskupství za episkopátu kardinála Františka z Dietrichsteina. In: XXIX. Mikulovské sympozium - Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. Brno - Břeclav 2007. s. 287 - 299 (s D. Janišem)
 • Spory o čest ve středověkém českém zemském právu. Acta Iuridica Olomucensis 2006. 133 - 138
 • Florian Zapletal a výzkumy hradní architektury na střední a východní Moravě. In: Florian Zapletal - Život a dílo. Přerov 2006, s. 117 - 123. (s D. Janišem)
 • Hranice statků a pozemků - jejich zachycení v písemných (právních) pramenech. In: Archaeologia Historica 29, 2004, s. 193 - 202 (s D. Janišem)
 • Rok položen Janu Jindřichu Štolcovi (Spory biskupského mana o čest, vraždu a léno v letech 1606 - 1610). In: Borovský, Tomáš - Jan, Libor - Wihoda, Martin (redd.), Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno 2003, s. 703 - 713.
 • Šlechtické spory o hrdlo, čest a poctivost před manským soudem olomouckých biskupů ve světle „rokové knihy". Ročenka státního okresního archivu v Olomouci 10 (29), 2001, s. 173 - 195.
 • De iure nostro. Právní spis Karla staršího ze Žerotína. Kapitola v knize Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a v raném novověku (Jan, L. - Janiš, D. a kol.). Matice moravská, Brno 2010, s. 68 - 106. ISBN 978-80-86488-65-3. (kapitola v odborné knize)
 • Úřad moravského zemského hejtmana v 15. - 17. století (přehled působností a pravomocí). In Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české. Opava 2009, s. 181 - 201 (spoluautor Janiš, Dalibor - kapitola v odborné knize).
 • Královské město v moravských předbělohorských zemských zřízeních (Kapitola O stavu městském v právním spisu Karla staršího ze Žerotína). In Brno v minulosti a dnes 22/2009, s. 107 - 134. (článek v odborném časopise).
 • Privilegium Rudolfa II. pro olomoucké biskupství z roku 1519. Právní argumentace biskupa Stanislava Pavlovského. Folia Historica Bohemica 27, č. 1, s 41 - 69. (článek v odborném časopise).