Grantová činnost

 

Účast členů katedry na grantových projektech (od roku 2000)

V letech 2012 - 2014 se členové katedry autorsky podílejí na projektech ESF OPVK Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost a Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Dr. Horák a dr. Dostalík získali na rok 2014 grant FRUP s názvem Inovace výběrových předmětů katedry teorie práva a právních dějin na právně-komparativním základu. (okruh 2).

Prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc. (členka katedry do roku 2011):

 • 2000 - 2002 spoluřešitelka s HÚ SAV Bratislava - mezinárodní grant VEGA Človek a jeho mikrosvet v období novoveku.
 • 2002 řešitelka - grant FR VŠ Digitální fotografie ve výuce historických disciplín.
 • 2003 řešitelka - grant MŠMT ČR na podporu a rozvoj nových přístupů ve vzdělávací činnosti VŠ Multimediální programy ve výuce české historiografie.
 • 2003 - 2005 spoluřešitelka s HÚ SAV Bratislava - mezinárodní grant VEGA Sociálne, politicko-konfesionalne a kulturne aspekty spoločenskej mobility v období novoveku.
 • 2005 - 2011 spoluřešitelka výzkumného záměru Pedagogické fakulty MU Brno Škola a zdraví pro 21. století, č. projektu MSM 0021622421.
 • 2006 - 2008 spoluřešitelka s HÚ SAV Bratislava - mezinárodní grant VEGA Novoveký stereotyp. Proces genezy, percepce a akceptácia v novověkem společnosti, č. projektu 2/6202/26.
 • 2009 - 2011 spoluřešitelka s HÚ SAV Bratislava - mezinárodní grant VEGA, Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie v historickom procese, č. projektu 2/0046/09.

Mgr. Jana Janišová, Ph.D.:
 • 2005 - 2006 Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě (edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic z let 1541 - 1560), GA ČR - GA404/05/2722.
 • 2012 - 2015 grant GA ČR

JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.:
 • 2009 - 2010 Jaromír Sedláček a provorepublikové názory na vlastnictví, GA ČR
 • 2011: Historická interpretace vybraných institutů soukromého práva. FR VŠ

Mgr. Petr Dostalík, Ph.D.:
 • 2008 - 2009 Římské právo obligační, FR VŠ

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.:
2010 vnitřní grant UP č. PF-2010-001 Aktuální otázky vývoje práva - specifický výzkum Řešení kolizí mezi sekulárním a kanonickým právem
2010 - 2011 spoluřešitelka s HÚ SAV: grant VEGA č. 2/0046/09 Formy a obsah spoločenskej a sociálnej  disciplinizácie v historickom procese (hlavní řešitel dr. Viliam Čičaj), specifický výzkum Vývoj currend Arcibiskupství olomouckého v době vlády Josefa II.
2011 Římské právo trestní, FR VŠ
2012 - 2013 spoluřešitelka mezinárodního grantu VEGA č. 1/0505/11 s názvem Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty praktickej aplikácie inštitútu uznania štátu a ich interakcia s postavením fyzických a právnických osob (hlavní řešitel prof. Marek Šmid)
2015 grant fondu rozvoje UP č. FRUP_2015_057 s názvem Exegeze římsko-právních textů

Mgr. Miroslav Frýdek (člen katedry do 8/2012)
2010 doktorandské granty PF MU v Brně Crimen repetundarum a Římské trestní právo

Doc. JUDr. Pavel Hungr, CSc. (člen katedry do roku 2011):
2001 - 2004 Právní postoje delikventních žen v ČR (spoluřešitel)

JUDr. Petr Osina, Ph.D.:
2011: Islámský právní systém, FR VŠ