Prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc.

Narozen: 26. 2. 1940 v Přerově

Pracoviště
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6/8, 771 11 Olomouc

Funkce na pracovišti
Profesor, člen Katedry teorie práva a právních dějin

Vzdělání a akademická kvalifikace
1986: profesor dějin státu a práva PF UJEP (MU) Brno
1973: docent dějin státu a práva PF UJEP (MU) Brno
1972: habilitace, CSc. - dějiny státu a práva PF UK Praha
1966: JUDr. PF UK Praha
1962: promovaný právník PF UK Praha
1957: maturita - 11-letá střední škola Přerov

Přehled zaměstnání
1970 - 2010: Právnická fakulta MU Brno (dříve UJEP) - profesor, docent, odb. asistent.
1964 - 1970: Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha - asistent, odborný asistent.
1962 - 1964: PZO Motokov Praha - referent
1991 - dosud: PF UP Olomouc

Pedagogická činnost
Přednášky, semináře z předmětů Právní dějiny a České právní dějiny na PF UK Praha, PF MU Brno, PF UP Olomouc.
Zkoušky, dipl. a rigor. práce, vedení doktorandů, na obou moravských PF

Akademické stáže
Moskva, Kyjev, Born, Oxford, Haag, Wroclaw.

Univerzitní aktivity
Děkan, proděkan, ved.katedry, člen vědecké rady fakulty i univerzity.

Mimouniverzitní aktivity
1986 - 1990 poslanec FS ČSSR, člen předsednictva Sněmovny národů.
Ocenění vědeckou komunitou:
Medaile fakulty, univerzity, cena KNV (Brno).

Vybrané publikace
 • Vlček, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 3. nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 66 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 381). ISBN 80-210-4056-4.
 • Vlček, Eduard. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. 2. nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 66 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 346). ISBN 80-210-3506-4.
 • Nett, Alexander - Zezulová, Jana - Vlček, Eduard - Draštík, Antonín. Trestní právo procesní : (obecná část). [Učebnice]. Vyd. 3., dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 380 s. Edice učebnic PrF MU v Brně; č. 238. ISBN 80-210-2275-2.
 • Právní dějiny. Brno, 1998. MU a Doplněk.
 • Právní dějiny I., II., III. Brno, 1998. MU a Doplněk.
 • Vlček, Eduard - Schelle, Karel. Právní dějiny. 3, Státy střední a východní Evropy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 430 s. ISBN 80-7239-019-8.
 • Vlček, Eduard. Dekretální pravomoc prezidenta. Slezský sborník., Opava: Slezský ústav SZM, roč. 95, č. 3s. 178-205. ISSN 00377-6833. 1997.
 • Nett, Alexander - Zezulová, Jana - Vlček, Eduard - Draštík, Antonín. Trestní právo procesní. [Učebnice]. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 311 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 141, 204. ISBN 80-210-1016-9.
 • Vlček, Eduard. Geneze kultu osobnosti a jeho státoprávní aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 48 s. Právnické sešity ; sv. 88. ISBN 80-210-1017-7.
 • Schelle, Karel - Vlček, Eduard. Dokumenty z československých dějin státu a práva. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1994. 254 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 105. ISBN 80-210-0959-4.
 • Schelle, Karel - Židlická, Michaela - Vlček, Eduard. Obecné dějiny státu a práva v dokumentech. I. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 174 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 100. ISBN 80-210-0926-8.
 • Geneze kultu osobnosti a jeho státoprávní aspekty. Edited by Eduard Vlček. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 48 s. ISBN 80-210-1017-7.
 • Nett, Alexander - Zezulová, Jana - Vlček, Eduard - Draštík, Antonín. Trestní právo procesní. [Učebnice]. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1994. 256 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 113. ISBN 80-210-1016-9.
 • Několik kapitol z právních dějin. Edited by Eduard Vlček - Karel Schelle - Marta Kadlecová. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 129 s. ISBN 80-210-0980-2.
 • Dokumenty ke studiu moderních dějin státu a práva. Edited by Eduard Vlček - Karel Schelle. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 382 s. ISBN 80-210-0859-8.
 • Schelle, Karel - Vlček, Eduard. Dokumenty ke studiu moderních dějin státu a práva. 1, dokumenty mezinárodně právního charakteru. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 212 s. ISBN 80-210-0858.
 • Poválečná obnova ČSR a její státoprávní stabilizace. Edited by Eduard Vlček. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 99 s. ISBN 80-210-0778-8.
 • Moderní dějiny státu a práva. Edited by Eduard Vlček. V Brně: Masarykova univerzita, 1993. 53 s. ISBN 80-210-0331-6.
 • Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. Edited by Eduard Vlček. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 67 s. ISBN 80-210-0791-5.
 • Moderní dějiny státu a práva v dokumentech. Edited by Eduard Vlček. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 450 s. ISBN 80-210-0605-6.
 • Obecné dějiny státu a práva. Edited by Eduard Vlček. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 158 s. ISBN 80-210-0608-0.
 • Vlček, Eduard. Veřejná správa a její vědecký význam a pedagogické vyústění. In Historie a současnost veřejné správy : (sborník příspěvků z vědecké konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 28 - 35. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 127. ISBN 80-210-0821-0.
 • Vybrané kapitoly z právních dějin. Edited by Eduard Vlček - Karel Schelle. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 104 s. ISBN 80-210-0772-9.
 • Vlček, Eduard. Zakotvení vztahu moci zákonodárné a vládní a výkonné Ústavní listinou ČSR z roku 1920. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu: sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 189   - 192. Acta Universitatis Brunensis Iuridica; No 117. ISBN 80-210-0619-6.
 • Vlček, Eduard - Schelle, Karel - Mates, Pavel. Dokumenty z dějin státu a práva na území ČSSR (1939  - 1950). Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1985. 288 s.
 • Vlček, Eduard. Dokumenty ke studiu dějin státu a práva ČSSR. Díl 2, (1948 - 1960). Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1978. 165 s.
 • Vlček, Eduard. Dokumenty ke studiu dějin státu a práva ČSSR. Díl 1, (1939 - 1948). Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1977. 184 s.
 • Vlček, Eduard. Dokumenty ke studiu dějin státu a práva ČSSR (1948 - 1960) [SPN,1972]. / sestavil Eduard Vlček. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 190 s.
 • Mečl, Josef - Vlček, Eduard. Soubor dokumentů ke studiu dějin státu a práva ČSSR. Část 1, (1939 - 1948). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 241 s.