Diplomové práce

Od akademického roku 2016/2017 se studentům témata diplomových prací nezadávají - studenti si sami vybírají téma a konzultují je s příslušným pedagogem.

Nejbližší termín obhajob na katedře je vypsán na 20. 9. 2018 v 11.30 hodin (pracovna č. 28).

Diplomové práce obhájené
Seznam DP obhájených v období 1997-2009  ke stažení (kliknutím na ikonu) Obhájené diplomové práce [XLS]
Seznam DP obhájených v období 2009-2010   DP 2009-2010

Diplomové práce obhájené v období 2013 - září 2014

 

Vypsaná témata diplomových prací v ak. roce 2010/2011:

JUDr. PhDr. Stanislav Balík - Mimoevropské právní dějiny:

1. Zákoník gruzínského krále Vachtanga VI. (nutná znalost ruštiny a francouzštiny)                          
Code of georgian King Vakhtang VI
2. Osnova Ústavy nezávislé Arménie Šamira a Akona Šamirjanových (nutná znalost ruštiny)  
Project of Constitution for independent Armenia of Shamir and Hakon Shamiryans
3. Staroegyptské etické kodexy                                                                                                      
Codes of ethics in ancien Egypt
4. Soukromé právo v Kautiljově Arthašastře                                                                                  
Private law in the Kautilya´s Arthashastra
5. Pskovská soudní listina (nutná znalost ruštiny a němčiny)
Pskov Judicial Charter

Doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D. -  Právní dějiny českých zemí:

1. Státoprávní vztahy Moravy a Čech v patrimoniální monarchii.
State relationships between Moravia and Bohemia in patrimonial monarchy.
2. Státoprávní vztahy Čech a Říše do zlaté buly sicilské.
State relationships between Bohemia and the Empire before the Golden Bull of Sicily.
3. Dějiny a vývoj eumfyteutického práva v Čechách a na Moravě.
History and development of eumfyteutic law in Bohemia and Moravia.
4. Držba v moravském a českém právu.
Tenancy in Moravian and Bohemian law.
5. Zástavní práva v městském právu.
Mortgage rights in Urban law .
6. Knihovní agenda a knihovní právo v minulosti.
Library agenda and library law in the history.
7. Moravský tribunál.
The Moravian Tribunal.
8. Zákon 150/1969 Sb. o přečinech v historickém kontextu.
Act No. 150/1969 Coll. on delicts in historical context.
9. Retribuční zákonodárství.
Legislation of retributions.
10. Srovnání prosincové ústavy a ústavní listiny z roku 1920.
Comparison of the December Constitution and the Constitutional Charter of 1920.
11. Činnost moravského zemského výboru v letech 1918 - 1927.
Activities of the Moravian Land Committee in 1918 - 1927.
12. Moravské snahy o trializaci Československa roku 1968.
Moravian efforts to trialise Cezechoslovakia in 1968.

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. - Římské právo:

1. Postavení osob alieni iuris v římském právu                                                                          
Position of personae alieni iuris in roman law
2. Otrok jako objekt smluv a soudních sporů v římském právu                                              
The slave as object of contracts and justices litigation in roman law
3. Pojetí zavinění v Akviliově zákoně o náhradě škody                                                           
The conception of blame in lex Aquilia de damno
4. Právní režimy věna v římském právu                                                                                  
Legal mode of dot (dos) in roman law
5. Hanobení hrobu jako protiprávní jednání - actio sepulchri violati                                            
Actio sepulchri violati as malfeasance
6. Urážka na cti podle římského a současného trestního práva (komparace)                         
Iniuria in roman law and contemporary criminal law (comparation)
7. Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty podvodného jednání v římském právu                                  The privat and public legal aspects of fraudulent act
8. Volné téma dle volby studenta po dohodě s vyučující                                                       
Free topic

Mgr. Petr Dostalík, Ph.D. - Římské právo:

1. Věc v právu římském a moderním

The Notion of Thing in the Roman Law and Modern Law. 
2. Formální a obsahové náležitosti závěti - komparace s moderním právem. 
Formal and Contentual Terms of the Testament according to the Roman Law and the Modern Law. A Comparison.
3. Status civitatis a status familiae v právu římském a moderním.
Status civititatis and Status Familiae in the Roman and Modern Law. 
4. Přechod rizika u kupní smlouvy v právu římském a moderním.
Pass of the Risk by the Law of Sale in the Roman and Modern Law.
5. Platnost kontraktu a jeho interpretace v římském právu.
Validity of Contract and Interpretation of the Contract in the Roman Law.
6. Ochrana oprávněného dědice podle římského a českého práva - komparace.
Entitled Heritor in the Czech and Roman Law.
7. Volné téma po dohodě s vyučujícím.
Free Topic.

Mgr. Miroslav Frýdek - Římské právo:
1. Neprávní prameny římského práva
Non-legal sources of Roman law
2. Trestní právo římské (vybraný institut z římského trestního práva)   
Roman criminal law (selected institute of Roman criminal law)
3. Náboženské aspekty římského práva
Religious aspects of Roman law
4. Právotvorní činitelé ve starověkém Římě
Law making factors in ancient Rome
5. Ius provocationis
Ius provocationis (Right of appeal)

JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. - Právní dějiny:

1. Meziválečná pozemková reforma (vybraná otázka: mezinárodní rozměr, národnostní rozměr nebo regionální rozměr - vesnice, býval. panství, případně průběh pozemkové reformy na majetcích vybraného šlechtického rodu).
Interwar agrarian reform (selected problem).
2. Meziválečná pozemková reforma v jednotlivých evropských státech a ochrana vlastnictví - znalost jazyka vybrané země, německého výhodou.
Interwar agrarian reform in European states and property protection.
3. Osudy majetku vybraného „šlechtického" rodu v letech 1918 až 1945/1948 (komparace pozemkové reformy po roce 1918 a tzv. druhé pozemkové reformy, včetně konfiskací na základě dekretů, po roce 1945).
Destiny of the selected "aristocratic" property in 1918 to 1945/1948.
4. Právo a revoluce (kontinuita a diskontinuita v právu v letech 1918 a 1945).
Law and revolution.
5. Srovnání státoprávní situace v Československu a Rakousku v roce 1918/1919 (vznik státu, recepce, detronizace, abdikace, prohlášení republiky) - znalost německého jazyka.
Comparison of the state situation in Czechoslovakia and Austria in 1918.  
6. ABGB a Code civil (komparace vybraného institutu - prameny, paralely, rozdíly) - znalost německého jazyka, francouzského výhodou.
The ABGB and the Code civil.
7. Věc v právním smyslu (historicko-srovnávací studie).                                                     
Object of law in historical development.
8. Problematika interpretace práva a meziválečná právní věda.                                              
Questions of law interpretation and interwar jurisprudence. 
9. Historický kontext ustanovení o výkladu práva v návrhu nového občanského zákoníku (CC, ABGB, ZGB, meziválečná osnova OZ z r. 1937).                                                                     
Historical context of law interpretation settlements in project of Civil Code.  
10. Norimberský soudní tribunál a Bohuslav Ečer.                                                                   
Nuremberg Tribunal and Bohuslav Ečer.
11. Meziválečné insolvenční právo (srovnávací studie).
Interwar law of insolvency.  
12. Paměti právních vědců jako historický pramen (Krčmář, Knapp, Kubeš, Procházka, Weyr etc.).                                                                                                                                        
Memories of jurists as a historical source.

Doc. JUDr. Pavel Hungr, CSc.  - Teorie práva:

1. Evropská a angloamerická právní kultura (srovnávací studie).
European Law and Law in England and USA (Comparative Study).
2. Proces globalizace a konvergence právních kultur.                                                       
Globalization and Konvergence of Law in The World.
3. Hodnotové aspekty současného českého zákonodárství.                                                  
Values of The Czech Legislation.

Mgr. Jana Janišová, Ph.D. - Právní dějiny českých zemí:

1. Právní normotvorba obecní samosprávy v 19. a první polovině 20. století.
The Legal Rules of Local Selfgovernment in the 19th and first half of 20th century.
2. Agenda okresních a krajských soudů v 19. a první polovině 20. století (delikty podle občanského práva)
Civil Wrongs in Agenda of District and County Courts in the 19th and first half of 20th century. 
3. Agenda okresních a krajských soudů v 19. a první polovině 20. století (delikty podle trestního práva)
Delicts of Criminal Law in Agenda of District and County Courts in the 19th and first half of 20th century.

Prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc. - Právní dějiny českých zemí:

1. Vývoj československé advokacie. Organizace, úkoly, právní úpravy.
Development of Czechoslovakian legal profession. Organization, work, law modification.
2. Vývoj československého notářství. Organizace, úkoly, právní úpravy.
Development of Czechoslovakian notary's office. Organization, work, law modification.
3. Vývoj soudnictví v českých zemích. Organizace, právní úpravy.
Development of Judiciary in the Czech Country. Organization, work, law modification.
4. Volební programy politických stran v parlamentních podmínkách ČSR a ČR.
Election programmes of the political parties in the parliamentary conditions of the Czechoslovakian Republic and of the Czech Republic.
5. Formování české a slovenské státnosti a ústavní vývoj od roku 1993.
Formation of the Czech and Slovac statehood and constitutional development since 1993.
6. Vývoj sdružovacího práva v ČSR.
Development of Czechoslovakian right of assembly.
7. Vývoj trestního práva na našem území.
Development of criminal law in the Czech lands.

Prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. - Teorie práva:

1. Otázky kontinuity a diskontinuity v právu České republiky.                                                        
Issues of continuityand discontinuity in the law of the Czech Republic.
2. Sociální a právní stát - model a teoretické otázky jeho konstrukce s přihlédnutím ke zkušenostem v ČR.                                                                                                                             
Social and juridicial community - pattern and academic issues of its construction considering experience in the CR

Doc. lic. Damián Němec, dr - Církevní a konfesní právo:

1. Význam právního obyčeje v systému kanonického práva.
Notion of the Custom in the System of the Canon Law.
2. Srovnání způsobů obsazování církevních úřadů v katolické církvi a českobratrské církvi evangelické.
Comparison of Ways of the Provision of Ecclesiastical Offices in the Catholic Church and in the Evangelical Church of Czech Brethren.
3. Srovnání způsobů zplatnění manželství v českém sekulárním právu a v kanonickém právu.
Comparison of Ways to Make the Matrimony Valid in the Czech State Law and the Canon Law.
4. Právní subjektivita církevních právnických osob a současná právní úprava v České republice.
Legal Personality of the Ecclesiastical Juridic Persons and the Contemporary Legal Regulation in the Czech Republic.
5. Trestní odpovědnost v právu katolické církve ve srovnání s českým trestním právem.
Penal Responsibility in the Law of the Catholic Church in the Comparison with the Czech State Law.
6. Právní základ a praxe uzavírání smluv mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi ve Spolkové republice Německo, České republice a Slovenské republice
Legal Regulation and Practice of Concluding Agreements between State and Churches and Religious Communities in Federal Republic of Germany, Czech Republic and Slovak Republic
7. Volné téma po dohodě s vyučujícím
Free topic

JUDr. Petr Osina, Ph.D.  - Teorie a filozofie práva:

1. Racionalistická koncepce přirozeného práva.
Rationalist philosophy of natural law.
2. Komparace přirozenoprávních teorií L. Fullera a J. Finnise.
Comparison of natural law theories of Fuller and Finnis.
3. Právní teorie Ronalda Dworkina.
Legal theory of R. Dworkin.
4. Právní pozitivismus H.L.A. Harta.
Legal positivism of H.L.A. Hart.
5. Publikace práva.
Publication of law.
6. Soudcovské právo.                                                                                                                       
Judicial law.
7. Teoretickoprávní otázky vyrovnání se s minulostí.
Theoretical questions of the settlement with the past.
8. Interpretace v právu.
Interpretation in law.

Prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. - Právní dějiny evropských zemí:

1. Právní aspekty kultu osobnosti v SSSR
The Cult of the Person and its legal consequences
2. NEP jako pokus o tržní ekonomiku
New Economic Policy (NEP) as an attempt at market economy
3. Válečný komunismus - represivní systém sovětského Ruska
War communism - suppressive system of Soviet Russia
4. Ústavní vývoj Výmarské republiky
Constitutional development of the Weimar Republic
5. Ústavní systém USA -
Constitutional System in the USA and its development
6. New Deal
New Deal
7. Ústavní vývoj Francie po Velké francouzské revoluci
Constitutional development of France after The Great French Revolution

JUDr. František Zbořil - Teorie a filozofie práva:

1. Francouzská revoluce a vznik základních občanských svobod.
French revolution and the establishment of fundamental civil liberties.
2. Nezadatelná, nezcizitelná, nezrušitelná a nepromlčitelná lidská práva v pojetí právní teorie.
Inalienable, imprescriptible, irrevocable and inexpiable human rights in legal theory.
3. Precedenční právo v USA.
Case law in the U.S.A.
4. Rozhodnutí domorodých soudů podle tradičního práva.
Decisions of tribal courts under traditional law.
5. Obyčejové právo „adat" v Indonésii.
Custom law „adat" in the Indonesia.
6. Postavení kast v indické společnosti.
Position of castes in the Indian society.
7. Institut krevní msty v evropském a asijském právním myšlení.
The institution of blood feud in the European and Asian legal thinking.
8. Právní enkláva Quèbec.
Legal enclave in the Québec.
9. Apartheidní právní systém v Jihoafrické republice.
Apartheid legal system in the Republic of South Africa.
10. Židovské náboženské právo (Halacha).
Jewish religious law Halakha.
11. Legalita a legitimita občanské neposlušnosti.
Legality and legitimacy of civil disobedience.
12. Otázka rasové segregace a diskriminace v USA po roce 1945.                                                    
Racial segregation and discrimination in the U.S.A. after 1945.
13. Náboženské a právní pojetí morálky dnešního světa.
Religious and legal notion of morals in the current world.
14. Poměr zákona a morálky v průběhu společenského vývoje.
Relationship between law and morals in the course of social development.
15. Společné a delegované pravomoci amerického právního systému.
Joint and delegated powers of the American legal system.
16. Maorské obyčejové právo na Novém Zélandu.
Maori custom law in the New Zealand.
17. Akulturace práva na Normanských ostrovech.
Acculturation of law in the Channel Islands
18. Tibetský buddhismus v asijské právní kultuře.
Tibetian Buddhism in the Asian legal culture.
19. Právní pojetí kanadského multikulturalismu.
Legal notion of the Canadian multiculturalism.
20. Klasické pojetí spravedlnosti v díle sv. Ambrože a sv. Augustina.
Classical notion of justice in the works of St. Ambrose and St. Augustine.