Aktuality

Aktuálně:

V prosinci 2019 byla vydána monografie členky naší katedry Olgy Rosenkranzové s názvem Lidská důstojnost, právněteoretická a filozofická východiska lze zakoupit v Leges. Ve stejném vydavatelství vydal na počátku roku 2020 svou pátou monografii i doc. Petr Dostalík - jeho práce má název Nakládání s cizí věcí v soukromém právu.

Vážený člen naší katedry prof. Eduard Vlček oslavil 26. 1. 2020 významné životní jubileum 80 let. Gratuloval mu kromě členů katedry i děkan PF UP doc. Stehlík a rozhovor s jubilantem si můžete přečíst ve fakultním Zprávodaji online.

V pondělí 21. 10. 2019 proběhlo na naší katedře neformální jednání (kolokvium) mezinárodní pracovní skupiny pro výzkum vztahů mezi sekulárním a kanonickým právem. Jednání vedl emeritní děkan fakulty práva a administrativy Warminsko-mazurské univerzity v Olsztynie prof. Mieczyslaw  Rózański, dále se zúčastnili: za PF UP dr. Kamila Bubelová, za CMTF UP dr. Monika Menke a kolegové z olštýnské fakulty dr. Justyna Krzywkowska a dr. Marek Paszkowski. V rámci jednání obdržela dr. Bubelová z ruku prof. Rózańského čestnou medaili Warminsko-mazurské univerzity. Viz zpráva v Žurnálu UP.

Provozní informace:

Předcházející zasedání katedry proběhlo 7. 2. 2020. Následující plánujeme na podzim 2020.

Pro ZS ak. roku 2019/202 jsou pomocnými vědeckými silami na katedře Anna Švébišová (5. ročník) a Martin Šufajzl (3. ročník).

Starší zprávy (řazeno chronologicky od nejstarších zpráv):

V dnech 14. - 15. 10. 2009 vystoupila dr. Bubelová na mezinárodní konferenci o financování církví ve 21. století v Bratislavě s příspěvkem o neobvyklé formě spolupráce státu a církve při provozování Arcidiecézního muzea v Olomouci.

Dne 6. 11. 2009 se dr. Balík a dr. Dostalík zúčastnili v Kroměříži konference na téma Historie advokacie.

Dne 12. 11. 2009 se dr. Janišová zúčastnila pracovního setkání historiků, archivářů a právníků na téma Spory o čest ve středověku a raném novověku (FF MU Brno) s příspěvkem Urážka na cti v českém a moravském zemském právu.

Ve dnech 18. a 19. 11. 2009 se konference Dny práva na PF MU v Brně zúčastnili tito členové katedry: dr. Balík, dr. Bubelová, dr. Dostalík, Mgr. Frýdek, dr. Horák, dr. Osina a dr. Zbořil.

Ve dnech 1. a. 2. 12. 2009 se dr. Bubelová zúčastnila pracovního semináře k problematice majetkového vyrování církví ve Znojmě (pořádal CEVRO institut).

Dne 16. 12. 2009 zvítězil v letošním ročníku Monseho studentských vědeckých prací student 2. ročníku PF UP ing. Ivan Ládr, který zpracoval římskoprávní problematiku Foenus nauticum. Gratulujeme!

Dne 23. 2. 2010 převzal dr. Petr Dostalík (autor knihy Antická státověda v díle M. T. Cicerona) od rektora UP cenu za nejlepší vědeckou monografii vydanou UP v roce 2009. Gratulujeme!

Dne 25. 2. 2010 se dr. Bubelová zúčastnila konference k 90. výročí Ústavy ČSR z roku 1920, pořádané ICV a Filozofickou fakultou UK v Praze.

Dne 3. 3. 2010 od 14 hodin se v Malém sále 1 na PF UP konal slavnostní křest sborníku Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám (ISBN 978-80-244-2491-0, ed. Kamila Bubelová). Kmotrou knihy je děkanka brněnské právnické fakulty prof. Naděžda Rozehnalová, která do Pocty rovněž přispěla svým článkem.

Ve dnech 27. - 28. 5. 2010 se na Právnické fakultě UP v Olomouci koná 5. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2010. Kromě VIP sekce jsou další jednání rozdělena do sekcí - téma naší sekce pro letošní rok zní Polemiky a spory v právní vědě. Veškeré informace o konferenci a přihlášky naleznete zde.

Dne 15. 3. 2010 se v kanceláři č. 26 konaly obhajoby diplomových prací studentek Petry Andresové (DP Čarodějnické procesy) a Martiny Jakubičkové (DP Uspokojení ze zástavy v právu římském a moderním).

Ve dnech 18. - 20. 3. 2010 se dr. Bubelová a Mgr. Frýdek zúčastnili mezinárodní konference Mílniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, kterou pořádá PF UKo v Bratislavě.

Dr. Bubelová absolvovala v termínu 12. 4. - 22. 4. 2010 Erasmus výukovou mobilitu (přednáškový pobyt) na Právnické fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika do Košic.

Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků Býkov 2010 ve dnech 23. - 24. 4. 2010 se za katedru zúčastnili dr. Horák, dr. Bubelová, dr. Dostalík a Mgr. Frýdek.

Letoš již třetím rokem organizuje studentská organizace ELSA soutěž v římském právu. Do ročníku 2010 se přihlásilo rekordních 17 týmů, které 7. 4. 2010 absolvovaly pod odborným vedením vyučujících římského práva první kolo soutěže (řešení fragmentu z oblasti římského rodinného práva). Výsledky budou vyvěšeny na fakultní elektronické nástěnce a i s fotkami si je můžete prohlédout rovněž na stránkách římského práva. Druhé kolo se konalo 26. 4. 2010 (téma usufructus). Do finálového kola postoupily 4 týmy, z nichž si 5. 5. 2010 vítěznou palmu vybojovalo duo Drahomíra Fridrichová a Lenka Mičkalová. Gratulujeme!

Ve dnech 21. - 23. 5. 2010 se členové romanistické sekce katedry zúčastnili XI. mezinárodní romanistické konference v Košicích. Téma: Delicta privata a crimina publica v římském právu.

Dne 7. 9. 2010 se dr. Bubelová zúčastnila 16. ročníku konference Církev a stát (konané na PF MU v Brně) s příspěvkem Střet práva rodiče na výchovu a práva dítěte na svobodu vyznání pohledem sekulárním a kanonickým.

Ve dnech 8. - 9. 9. 2010 se dr. Bubelová zúčastnila mezinárodní konference Pontes ad fontes k pramenům církevních dějin s příspěvkem Právní apekty currend Olomouckého arcibiskupství v době vlády Josefa II.

Dr. Bubelová a Mgr. Frýdek se ve dnech 12. - 14. 9. 2010 zúčastnili konference Olomoucké debaty mladých právníků, kde vystoupili s příspěvky Ochrana dobrých mravů optikou času (dr. Bubelová) a Principy a zásady náhrady škody podle římského práva a novověkých kodifikací občanského práva (Mgr. Frýdek).

Na PF MU v Brně se ve dnech 20. - 23. 9. 2010 konala letní škola trestního práva Trestní právo v proměnách věků. Na přednáškách participovali i členové katedry dr. Horák, dr. Dostalík, dr. Bubelová a Mgr. Frýdek. Program letní školy zde.

Ve dnech 23. - 24. 9. 2010 se dr. Dostalík a dr. Bubelová zúčastnili konference Dies Iuris Tyrnaviensis na PF TU v Trnavě (podtitul Právo v európskej perspektíve). Své referáty přednesli v sekci římského a kanonického práva. Informace o konferenci zde.

Při příležitosti 90. výročí založení Univerzity Komenského v Bratislavě se ve dnech 21. - 23. 10. 2010 konala na její právnické fakultě mezinárodní konference Právo jako sjednocovatel Evropy - věda a praxe. Za naši katedru se zúčastnili dr. Osina, dr. Bubelová a Mgr. Frýdek.

Právnická fakulta MU pořádala ve dnech 10. - 11. 11. 2010 multioborovou konferenci Dny práva 2010 - jednání sekce Proměny soukromého práva se zúčastnili za naši katedru s příspěvkem dr. Horák, dr. Bubelová a Mgr. Frýdek.

Ve dnech 12. - 14. 1. 2011 se za naši katedru zúčastnili jednání mezinárodní konference Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí v Plzni dr. Bubelová, dr. Dostalík, dr. Horák a Mgr. Frýdek.

Vedoucí katedry dr. Bubelová se ve dnech 6. - 7. 4. 2011 zúčastnila mezinárodní konference pořádané Ústavem štátu a práva SAV s názvem Právo a jeho prostredie. Přednesla příspěvek na téma Ochrana svobody vyznání v ateistickém státě.

Dr. Bubelová ve dnech 8. - 12. 5. 2011 absolvovala přednáškový pobyt na Fakultě práva a administrativy Slezské univerzity v Katowicích (Erasmus učitelská mobilita).

XIII. mezinárodní konference právních romanistů ČR a SR pořádané tentokrát PF MU v Brně se za naši katedru s příspěvkem zúčastnili dr. Dostalík a Mgr. Frýdek. Téma konference: Actiones - condictiones - exceptiones (Žaloby a námitky). Z konference bude vydán sborník. Jednání konference probíhalo 13. - 14. 5. 2011.

Dr. Dostalík ve dnech 16. - 19. 5. 2011 absolvoval konzultační setkání s prof. Dajczakem v Poznani (Polsko) ohledně vydání knihy.

Dne 21. 9. 2011 završila dr. Bubelová  účastí na vědeckém sympóziu v Bratislavě svou účast na grantu Historického ústavu SAV s názvem Společenská disciplinizace v průběhu dějin (hlavní řešitel dr. Viliam Čičaj). Výsledkem grantu je připravovaná kolektivní monografie, kde autorka zpracovala kapitolu o využití církevní disciplíny k sekulární disciplinizaci v době Josefa II.

Začátkem měsíce října byla jako výsledek grantu GA ČR č. 407/09/0626, jehož řešitelem byl dr. Ondřej Horák, vydána kniha Jaromír Sedláček: O vlastnictví. Dr. Horák jejím prostřednictvím realizoval edici důležité Sedláčkovy stati a doplnil ji o širokou úvodní studii týkající se jak Jaromíra Sedláčka, tak meziválečné právní vědy a ochrany vlastnictví podle úpravy a jurisprudence v meziválečném Československu. Kniha je neprodejná a je možno ji získat prostřednictvím dr. Horáka.

Dne 18. 10. 2011 zveřejnila výsledky projektové soutěže Grantová agentura ČR. S radostí jsme přijali zprávu, že členka naší katedry dr. Jana Janišová získala standardní pětiletý grant GA ČR na projekt s názvem Raněnovověká moravská zemská zřízení v kontextu kodifikačních procesů ve střední Evropě. Hlavním výstupem budou tři knihy: monografie o vzniku zemských zřízení ve středověkém kontextu, kritická edice moravského zemského zřízení z roku 1604 a komentář k moravským předbělohorským zemským zřízením. Dr. Janišové k velkému úspěchu gratulujeme!

Poslední obhajoby diplomových prací na naší katedře za tento rok proběhly 8. 11. 2011 od 15.50 hod. v pracovně č. 26, 14. 11. 2011 od 13 hodin v pracovně č. 30 a 1. 12. 2011 od 13 hodin  v pracovně 24.

Dne 7. 12. 2011 se od 15 hodin konalo v aule za účasti četných českých, moravských i zahraničních hostí slavnostní zasedání vědecké rady PF UP při příležitosti 20. výročí obnovení PF UP. Jeho součástí bylo i předává cen a medailí rektora UP za zásluhy o naši univerzitu. Mezi oceněnými byl i dlouholetý člen naší katedry, prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc., t. č. též předseda oborové rady doktorského studia PF UP. Srdečně panu profesorovi gratulujeme!

Ve dnech 24. - 25. 5. 2012 proběhl v Bratislavě již 15. ročník tradiční konference českých a slovenských právních romanistů, tentokrát na téma Ius civile - ius naturale - ius gentium. Se svými příspěvky se konferenci zúčastnili i všichni členové romanistické sekce olomoucké katedry, tj. Kamila Bubelová, Petr Dostalík a Miroslav Frýdek.

Na termín 11. - 12. 10. 2012 připravila naše katedra (prof. Vlček) ve spolupráci s Katedrou obchodního práva a práva mezinárodního soukromého (doc. Lochmanová) konferenci ke 150. výročí rakouského obchodního zákoníku. Kromě otázek komercionalistických byla prezentována i související témata filozofického, teoretického a historického rázu. Po vydařeném jednání, jehož se  zúčastnili kromě akademiků i advokáti a soudci, připravujeme vydání sborníku příspěvků. Zájemci se mohou obrátit na vedoucí katedry dr. Bubelovou.

Zpráva o letošním ročníku soutěže v římském právu podrobně zde i s fotografií vítězů.

Červnová obhajoba diplomových prací proběhne dne 4. 6. 2012 od 13 hodin v kanceláři č. 26.

Dne 21. 6. 2012 se v Praze vedoucí katedry dr. Bubelová zúčastnila slavnostního představení knihy 200 let Všeobecného občanského zákoníku, která vznikla jako grantový výstup hlavních řešitelů profeosrů Jana Dvořáka a Karla Malého, a do které spoluautorsky přispěli i členové naší katedry K. Bubelová, P. Dostalík a O. Horák. Kniha je k zakoupení ve vydavatelství Wolters Kluwer.

Od 3. 9. 2012 jsme přivítali do kolektivu katedry dr. Tomáše Sobka (právní teorie).

Dne 6. 9. 2012 se dr. Bubelová v Brně zúčastnila jednání 18. ročníku konference Církev a stát (letošní téma Stát, církve a školství) s příspěvkem  Z církevního státním, aneb zásahy Josefa II. do školství (vlivy do dnešních dní). Bliží info o konferenci na stránkách www.svobodavyznani.cz.

Ve dnech 20. - 21. 9. 2012 se na Právnické fakultě TU v Trnavě konal II. ročník Trnavských právnických dní (Dies iuris Tyrnavienses) s tématem  Hodnotový systém práva a jeho reflexe v právní teorii a praxi. Za naši katedru se jednání konference zúčastnila dr. Bubelová s příspěvkem Zvláštní (neobvyklé) případy usufruktu.

Týden 24. - 30. 9. 2012 byl na PF MU v Brně věnován Letní škole práva, letos na téma Dědické právo v proměnách věků. Na této letní škole určené pro rozvíjení znalostí studentů přednášeli za naši katedru dr. Horák, dr. Dostalík a dr. Bubelová.

Dne 4. 11. 2012 se na Právnické fakultě TU v Trnavě uskuteční mezinárodní konference věnovaná právní subjektivitě církví a jejich postavení v soukromém i mezinárodním právu. Konference pod záštitou trnavského rektora prof. Šmida se za naši katedru zúčastní dr. Kamila Bubelová, a to s příspěvkem Rozpor s veřejným pořádkem jako důvod odmítnutí registrace církve státem. Organizátoři konference připravují vydání kolektivní monografie v roce 2013.

Dne 5. 4. 2013 se uskutečnilo fakultní finále soutěže v římském právu - Moot Court 2013. Vítězný tým ve složení Tomáš Hampl, Štefan Rehák a Zuzana Hejlová bude reprezentovat fakultu v mezinárodním česko-slovenském klání dne 19. 4. 2013.

Ve dnech 12. - 14. 4. 2013 bude vedoucí katedry dr. Bubelová reprezentovat naši fakultu na 15. mezinárodní konferenci právních romanistů ČR a SR, konané tentokrát v Banské Bystrici a s tématem Odpovědnost a zavinění v římském obligačním právu. Název příspěvku: Odpovědnost za věci vnesené.

Na termín 15. 4. 2013 je ohlášena mimořádná přednáška dr. Sadowkého (univerzita v Opoli) na témata Právní postavení starých lidí v římském právu a Vztahy Theodora Mommsena se Slezskem.

Dne 22. 4. 2013 prones. mimořádnou přednášku na naší fakultě emeritní rektor a děkan trnavské právnické fakulty (a dříve i fakulty bratislavské) prof. JUDr. Dr.h.c. Peter Blaho, CSc. (římské právo).

Na pozvání PF Trnavské univerzity v Trnavě je na 25. 4. 2013 se zúčastnila mezinárodní konference s názvem Právní ochrana svobody svědomí dr. Bubelová. Přednesla příspěvek o objektivních a subjektivních znacích svědomí v právním slova smyslu. Výsledkem jednání konference bude kolektivní monografie.

Ve dnech 9. - 10. 5. 2013 proběhla na PF UP v Olomouci tradiční konference Olomoucké právnické dny. Tématem naší sekce byla Ochrana cti. Podrobnosti na www.opdny.upol.cz - z jednání sekce bude vydáno monotematické číslo fakultního časopisu Acta iur. olom. - viz acta.upol.cz

Ve dnech 19. a 20. 9. 2013 se na PF UP v Olomouci uskutečnilo mezistátní česko-slovenské kolo soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci. Zprávu o průběhu a výsledcích si můžete přečíst zde.

Na pozvání brněnského kolegy dr. Pavla Saláka (PF MU) se v září 2013 zúčastnili tradiční Letní školy práva jako pozvaní přednášející dr. Horák, dr. Dostalík a dr. Bubelová. Stránky Letní školy práva najdete zde.

Dne 27. 9. 2013 se konala na Právnické fakultě UPJŠ mezinárodní konference s názvem Kúpna zmluva I. S referátem na téma Kupní smlouva na nemovitost zatíženou služebností je jí zúčastnila dr. Bubelová.

Tradiční mezinárodní konference Dny práva - Brno 2013 se za naši katedru letos zúčastnili dr. Osina, dr. Horák, dr. Sobek a dr. Dostalík. Z příspěvků konference bude vydán elektronický sborník. Více o konferenci zde.

Dne 14. 11. 2013 se na Právnické fakultě TU v Trnavě uskutečnila mezinárodní konference s názvem Náboženské vyznanie rodičov a najlepší zájem dieťaťa. Této konference se za naši fakultu zúčastnila dr. Kamila Bubelová s příspěvkem na téma Svoboda svědomí dítěte versus právo na výchovu. Z konference byl vydán sborník se stejným názvem (ed. Michaela Moravčíková, Leges 2014).

Dne 16. 4. 2014 se na PF MU v Brně uskutečnila multioborová konference právníků, lékařů a policistů s názvem Sexuální trestné činy včera a dnes. Za naši katedru se zúčastnila dr. Kamila Bubelová s příspěvkem Cizoložství a kořistění z prostituce jiného (římskoprávní pohled). Zpráva z jednání zde.

Zprávy o činnosti naší katedry od roku 2014 zachycené okem redaktorky Žurnálu UP:

1. Akademické snídaně

2. Dětská univerzita

3. 16. konference právních romanistů ČR a SR s tématem Recepce římského práva v Evropě

4. Finále 2.ročníku česko-slovenského římskoprávního moot courtu v Bratislavě

5. Vojtech Vladár přednášel v Olomoouci

6. Polští romanisté

7. Zkouška pro kočku

Ve dnech 15. - 16. 5. 2014 se konala na olomoucké fakultě mezinárodní konference Olomoucké právnické dny 2014. V jednotlivých sekcích jednalo několik set účastníků. Zpráva z konference zde.

Ve dnech 22. - 23. 5. 2014 se ve slovenských Tatrách uskuteční tradiční setkání kateder teorie práva ČR a SR. Letošní setkání organizuje PF UPJŠ v Košicích a za naši katedru se jej zúčastní dr. Osina, dr. Sobek, dr. Emmert a dr. Horák.

Dne 12. 6. 2014 se na PF Trnavské univerzity v Trnavě koná mezinárodní konference s názvem Vznik státu a ochrana menšin, na které naši fakultu s příspěvkem  o soudní ochraně židovské menšiny v První republice zastoupí dr. Kamila Bubelová.

Dne 11. 9. 2014 se na Právnické fakulta MU v Brně konal 20. ročník konference Církev a stát, tentokrát s podtitulem Právní postavení duchovních a autonomie církví. Za naši katedru se s příspěvkem o specifickém postavení duchovních v pracovně právních vztazích této konference zúčastnila dr. Bubelová. Program konference k nahlédnutí zde.

Ve dnech 23. - 25. 9. 2014 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konala tradiční Letní škola práva pořádaná katedrou dějin státu a práva (hlavní organizátor dr. Salák). Na přednáškách k tématu Inspirační zdroje práva se podíleli za naši katedru dr. Horák, dr. Bubelová a dr. Dostalík. Soubor přednášek byl vydán jako zvláštní sborník brněnského fakultního časopisu.

Ve dnech 1. - 3. 10. 2014 uspořádala Právnická fakulta Západočeské univerzity tradiční mezinárodní  konferenci ve Znojmě s názvem Metamorfózy práva ve střední Evropě a s podtitulem Žijeme v nejlepším z možných právních světů? Naši fakultu na konferenci reprezentovala dr. Kamila Bubelová s příspěvkem Srovnání obecné části obligačního práva v novém českém a novém maďařském občanském zákoníku. Z konference bude vydán recenzovaný sborník.

Dne 11. 11. 2014 se na Právnické fakultě TU v Trnavě konala mezinárodní konference s názvem Sloboda jednotlivca a svet práce. Za naši fakultu se jí zúčastnila dr. Bubelová s příspěvkem na téma Je dresscode omezením svobody zaměstnance? Z konference bude vydán recenzovaný sborník (ed. Michaela Moravčíková).

Ve dnech 21. - 22. 5. 2015 se na PF UP konal další ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2015, v jejímž rámci jednala také naše sekce s tématem Dekrety prezidenta republiky 70 let poté: Teoretické aspekty, aplikační praxe, komparativní pohled. Z jednání sekce, které bylo tentokrát neobyčejně široce pojato, vyjde do konce roku 2015 tištěný sborník (editorem je dr. Petr Osina).

Naše katedra byla reprezentována vystoupením její vedoucí dr. Bubelové na dvou zářijových akcích - první se konala 9. 9. 2015 na PF MU v Brně a jednalo se o 21. ročník konference Církev a stát s tématem církevních právnických osob. Program konference je k dispozici zde.

Druhé vystoupení dr. Bubelové proběhlo na konferenci Olomoucké debaty mladých právníků 2015, ročník s tématem Kontroverzní názory v právu. Konference se konala 11. - 13. 9. 2015 ve Vésce u Olomouce. Tématem vystoupení naší zástupkyně byly kontroverze sabiniánů a prokuliánů pohledem 21. století. Podrobnosti o programu najdete zde.

V dnech 25. 9. - 30. 9. 2015 jsme na katedře uvítali polského kolegu doc. Jacka Wiewiorowského z katedry římského práva právnické fakulty Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Přednášel pro studenty 1. ročníku a pro studenty vyšších ročníků připravil neformální workshop o atypické exegezi Digest. Vzhledem k tomu, jak se kolegovi u nás líbilo, navštíví fakultu ještě v květnu 2016 a opět si připraví program pro studenty. O této a dalších plánovaných polských přednáškách zde.
Dalšími hosty v rámci podzimního přednáškového cyklu byli prof. Franciszek Longschamps de Bérier a dr. Jan Andrzejewski a na závěr doc. Vojtech Vladár z Trnavské univerzity (kanonické právo) - rozhovor s panem docentem je ke zhlédnutí zde.

Bratislavská PF hostila ve dnech 9. - 10. 10. 2015 významnou mezinárodní konferenci  Bratislavské právnické fórum. Naši katedru s příspěvkem Nový občanský zákoník očima prof. Lubyho zastupoval dr. Ondřej Horák, a to v sekci Občianske právo na križovatke starého a nového.

Členu naší katedry doc. JUDr. Jiřímu L. Bílému, Ph.D., byla udělena Cena rektora UP pro rok 2015 za významný vědecký počin, a to soubor knih Novomoravští rodové (genealogie). Pan docentovi srdečně gratulujeme!

Členka naší katedry dr. Jana Janišová, nositelka již druhého projektu GAČR, vydala v roce 2015 dvě odborné publikace, z nichž jedna se týká předmětu jejího grantu (knihu s názvem Zřízení zemské Markrabství moravského z roku 1604 vydalo nakladatelství Scriptorium; ISBN 978-80-88013-17-4) a druhá je příspěvkem k církevním dějinám (Janišová, J., Janiš, D.: Dějiny kostela sv. Jakuba Většího a farnosti ve Chvalnově. Vydala Římskokatolická farnost Chvalnov; ISBN 978-80-263-0995-6). Paní doktorce srdečně gratulujeme.

Ve dnech 18. - 19. 11. 2015 se na brněnské právnické fakultě konala tradiční mezinárodní konference Dny práva, na které za naši katedru v jednotlivých sekcích vystoupili s příspěvky dr. Horák, dr. Rosenkranzová, dr. Osina, dr. Dostalík a dr. Bubelová.

Před koncem roku byl vydán a započalo rozesílání sborníku z jednání sekce historie a teorie práva na olomoucké konferenci Olomoucké právnické dny 2015, jejímž tématem byly dekrety prezidenta Beneše. Sborník nese název Dekrety prezidenta republiky 70 let poté: teoretické aspekty, aplikační praxe, komparativní pohled (ed. Petr Osina; vydalo Iuridicum Olomoucense: Olomouc 2015) a je možno jej objednat zdarma u vedoucí katedry, stejně jako starší romanistický sborník z roku 2014 s názvem Recepce římského práva v Evropě/The reception of Roman law in Europe (vydáno jako supplementu č. 3 časopisu Acta iuridica Olomucensia, rok 2014, vol. 9.)

Ve dnech 17. - 18. 3. 2016 vystoupili se svými příspěvky na mezinárodní konferenci kolegové O. Horák a P. Dostalík. Jednalo se o konferenci uspořádanou Právnickou fakultou UMB v Banské Bystrici. Tématem konference byly Civilnoprávne inštitúty a ich historická reflexia vo svetle moderných kodifikácií. Kolegové svými příspěvky rovněž rozmnoží písemný výstup z konference.

Ve dnech 19. - 20. 5. 2016 se na fakultě uskutečnil 20. ročník konference Olomoucké právnické dny. Naše sekce byla organizována tématicky a příspěvky z ní budou na podzim vydány ve sborníku Právo a hodnoty (sborník je pak možno získat u vedoucí katedry).

Dne 2. 9. 2016 se členové katedry doc. Bílý, P. Dostalík a K. Bubelová zúčastní jako oponenti obhajob disertačních prací bratislavských doktorandek E. Dudásové a J. Kováčikové (PF UKo v Bratislavě) v oboru římské právo.

Na Letní škole práva v Brně od 19. do 22. 9. 2016 se přednáškami podíleli i naši členové P. Dostalík, O. Horák a K. Bubelová. Téma letní školy bylo Odpovědnost v právu.

Ve dnech 10. - 11. 11. 2016 se dalšího ročníku mezinárodní konference Dny práva 2016 na PF MU v Brně zúčastnili za naši katedru dr. Osina, dr. Horák, dr. Dostalík a dr. Rosenkranzová. Z jednání bude vydán e-book, do kterého svými příspěvky přispějí všichni naši zástupci.

Dne 30. 11. 2016 ve 12 hodin se koná rigorózní zkouška z právních dějin a obhajoba rigorózní práce Mgr. Volka. Předsedou komise pro rigorózní řízení je prof. Vlček. Zkouška i obhajoba jsou veřejné.

Ve dench 22. 1. 2018, 23. 1. 2018 a 15. 2. 2018 se konaly obhajoby těchto diplomových prací: Ondřej Fiala: Zdanění bezúplatného nabývání majetku v historických souvislostech; Václav Holický: Moc patera familias v římském právu; Lada Novotná: Vydědění z historicko-komparativní perspektivy; Pavla Pospíšilová: Právní úprava eutanazie z historickép perspektivy; František Šimek: Nabytí dědictví z historicko-komparativní perspektivy; Marie Tomášková: Adulterium v římském právu; Adam Abid Urbánek: Islámský chalífát a islámský stát; Michal Václavík: Srovnávní římskoprávní úpravy se současnou českou úpravou odpovědnosti vlastníka za škodu způsobenou zvířetem.

V polovině března 2018 vyšla v nakladatelství Leges třetí monografie členky naší katedry dr. Jany Janišové a  Dalibora Janiše s názvem Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516 - 1604 (2 díly). Knihu lze zakoupit ve vydavatelství Leges Praha.

Ve dnech 22. - 23. 3. 2018 se naše katedra účastnila jako spoluorganizátor významné mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou UMB v Banské Bystrici při příležitosti 100. výročí založení Československa. Za KTP se zúčastnil dr. Osina a s příspěvkem vystoupili dr. Bubelová a dr. Horák. Záznam z jednání pořizovala slovenská televize JOJ a slovenské rozhlasové studio. Příspěvky budou vydány ve formě tištěného recenzovaného sborníku.

Ve dnech 10. - 11. května 2018 se na PF UPJŠ v Košicích konala XX. konference právních romanistů ČR a SR, tentokrát s tématem Požička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia - rímskoprávne základy a problémy aplikačnej praxe. Za naši katedru se zúčastnila dr. Bubelová s příspěvkem Hledání cesty ke spravedlivému úroku. Z konference bude vydán monotematický sborník.

Dne 6. 9. 2018 proběhla na KTP úspěšná obhajoba rigorózní práce Mgr. Marka Matěny o některých způsobech ochrany vlastnického práva ve 20. století.

Zatím poslední termín obhajob diplomových prací na katedře proběhl 20. 9. 2018 v pracovně č. 28.

Dne 24. 9. 2018 pronesl na pozvání katedry svou přednášku vídeňský odborník Dr. Dr. Wolfgang Schachinger: Patria potestas na příkladu T. M. Torquata z roku 340 př. Kr.

V rámci výuky volitelného předmětu Římské právo trestní přednesl v ZS 2018/2019 dvě zvané přednášky dr. Jan Ullmann z pražské PF UK.

Dr. Bubelová se ve dnech 7. a 8. 2. 2019 zúčastnila jako členka řešitelského týmu závěrečné konference ke grantu Visegrad Fund Project: Registration of Churches and Religious Societies No 21730060 (hl. řešitel doc. Damián Němec) v Trnavě s příspěvkem o procesních otázkách registrace církví v ČR.

V rámci výuky kursu římského práva pronesl zvané přednášky o věcných právech dr. Jan Šejdl z pražské PF UK (ve dnech 11. 2. 2019 a 18. 2. 2019). V termínech 15. a 29. 4. 2019 přednášel druhý zvaný host, dr. Radek Černoch z PF MU v Brně, římské právo dědické.

Dne 25. 4. 2019 se členové katedry zúčastnili mezinárodní konference Olomoucké právnické dny 2019, podle témat volili účast v různých sekcích. Katedra garantovala průběh sekce Judikatura. V rámci jednání sekce byla rovněž představena nová kolektivní publikace katedrou vydaná, a to Právní etika. Vedoucím autorského kolektivu je doc. Tomáš Sobek. Knihu je možno zakoupit ve vydavatelství Leges (ISBN 978-80-7502-333-9).

Dne 2. 5. 2019 proběhlo na PF UP v Olomouci mezinárodní finále římsko-právního moot courtu. Zúčastnilo se 5 týmů, pořadí vítězů je takovéto: 1. místo Praha, 2. místo Olomouc, 3. místo Banská Bystrica.

Začátkem roku 2019 byla vydána monografie (habilitační práce) člena naší katedry dr. Petra Dostalíka s názvem Condictiones. Kniha je k zakoupení ve vydavatelství Auditorium.

Ve dnech 23. - 24. 5. 2019 se na půdě PF MU v Brně konala 21. konference českých a slovenských právních romanistů s tématem Ius honorarium. Za naši katedru se jednání zúčastnila dr. Bubelová s příspěvkem Prétorská spravedlnost. Z jednání bude vydán grantový sborník s vročením 2019.